DUN 2012 | 14/05/2012  RuralCat/DAAM

La tramitació electrònica de la DUN arriba al 96 per cent

Enguany s'han presentat un total de 60.623 DUN, que comporten 174.000 sol·licituds d'ajut i altres tràmits i un import estimat de pagament de 350 milions d'euros. Aquesta campanya s'ha produït un avanç molt important en la presentació mitjançant signatura electrònica, que ha estat utilitzada en un 96 per cent dels casos, mentre el darrer any només ho van fer el 60 per cent.

 La Declaració Única Agrària (DUN) és la declaració anual que fan els titulars d'explotacions agràries, que inclou la declaració de les parcel·les de la seva explotació, i permet sol·licitar diversos ajuts adreçats a explotacions agràries i fer altres tràmits i declaracions davant del DAAM. A través d’aquesta declaració anual que fa l’agricultor, es poden realitzar fins a 55 tràmits en una única actuació i sol·licitud d’ajuts, simplificant de forma considerable els tràmits que ha de realitzar amb l'administració. El termini per a presentar la DUN ha estat de l’1 de febrer fins al 30 d’abril.

 Pel volum de sol·licituds i tràmits associats, i pel volum estimat de pagament, la Declaració Única Agrària (DUN) és el procés del Departament amb més impacte en el sector agrari.

 Segons les dades provisionals del Departament, aquesta campanya han presentat la DUN un total de 60.623 agricultors i a través de la DUN, s’han fet 174.000 sol·licituds i tràmits davant del DAAM.
 
Concretament, les sol·licituds i tràmits realitzats han estat els següents:
  • 80.329 sol·licituds d’ajuts directes (pagament únic i altres ajuts directes associats)
  • 17.808 d’ajuts de Contracte Global d’Explotació (procediment abreujat i procediment general)
  • 75.040 corresponent a altres tràmits (ajut per activitat apícola en zones amb abellerol, sol·licitud explotació agrària prioritària, admissió nous sectors a pagament únic, etc.)
 
 En total, l’import de pagament estimat pel total d’ajuts sol·licitats a través de la DUN 2012 és d’uns 350.000.000 d’euros.
 
 Amb la DUN, el DAAM compleix amb els objectius de simplificació de tràmits i procediments per facilitar l’activitat econòmica, impuls de l’Administració Electrònica i eficàcia administrativa:
  1. Simplificació de tràmits: A través d’aquesta declaració anual que fa l’agricultor, es poden realitzar fins a 55 tràmits en una única actuació i sol·licitud d’ajuts simplificant, per tant, de forma considerable els tràmits que ha de realitzar amb l'administració. El 2012 s’han inclòs un nou ajut i dos tràmits nous (ajut per activitats apícoles en zones amb abellarol, actualització dels cens en el cas d’explotacions ramaderes i la sol·licitud de titularitat compartida).
  2. Millora de l’eficàcia interna: un cop presentada la DUN, les sol·licituds es carreguen directament a les aplicacions de gestió de les unitats gestores.
  3. Impuls de l’Administració electrònica: El DAAM possibilita que la DUN es pugui presentar mitjançant signatura electrònica i potencia el seu ús. També posa a disposició de determinats sol·licitants la DUN simplificada, un resum de les dades de DUN elaborat pel Departament, que, en cas que no es produeixin canvis, es pot confirmar via web o telefònica a través del 012.
L'ús de la signatura electrònica suposa pel sol·licitant una millora del servei i un increment de l'agilitat, donat que:
  • Evita fer cap desplaçament per presentar la DUN en una de les Oficines Comarcals del Departament.
  •  Millora la gestió de cues, donat que la resposta és immediata i, per tant, suposa un important estalvi de temps, sobretot en els moments de la tramitació en què es produeix més demanda, com ara els últims dies de termini.
  • Permet la presentació de la sol·licitud les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, ampliant per tant els horaris d'atenció al públic habituals.
  • S’elimina el paper.
 
Cal destacar que aquesta campanya 2012, un 96 per cent de les DUNs s’han presentat mitjançant signatura electrònica, enfront del 60 per cent del 2011, complint-se amb escreix l’objectiu que s’havia plantejat el DAAM de superar el 90 per cent. Pel que fa als altres mitjans de presentació, la confirmació via web o 012 s’ha incrementat un 32 per cent respecte al 2011, mentre que s’han presentat en paper únicament un 1 per cent de les DUNs, enfront del 36 per cent del 2011.