ACSA | 08/06/2012  ACSA

Alfons Vilarrasa s'incorpora a la direcció de l'ACSA

El mes de juny, Alfons Vilarrasa i Cagigós s'ha incorporat a la direcció de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA), àrea especialitzada de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPC). Alfons Vilarrasa va néixer a Barcelona l'any 1957 i és llicenciat en veterinària per la Universitat de Saragossa, diplomat en sanitat i especialista en cirurgia animal aplicada i experimental.

Alfons Vilarrasa i Cagigós. Font: ACSA

Durant la seva trajectòria ha desenvolupat diferents càrrecs al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, entre els quals destaquen els següents: cap de la Secció Territorial de Ramaderia i Sanitat Animal, a Tarragona; delegat territorial del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca a Tarragona; subdirector general de Producció Agroalimentària; subdirector general de Ramaderia, i director dels Serveis Territorials d’Agricultura, Ramaderia i Pesca a Barcelona. Els darrers anys, ha estat el responsable de la coordinació del Pla nacional de control oficial de la cadena alimentària, del Departament d’Agricultura, i ha estat el representant aquest Departament als diferents grups de treball i comissions de l’ACSA.
 
L'ACSA com a àrea especialitzada de l’ASPC, actua amb plena independència tècnica i sota els principis del Pla de seguretat alimentària. Exerceix les competències d’avaluació i comunicació dels beneficis i els riscos per a la salut de determinats components i ingredients dels aliments i d’assessorament sobre aquests beneficis i riscos, juntament amb els organismes competents en matèria de seguretat alimentària d’àmbit estatal i europeu, i també de suport a la coordinació i la planificació de la gestió del risc en matèria de seguretat alimentària. L’ACSA elabora la proposta del Pla de seguretat alimentària, que un cop aprovat pel Consell d’Administració de l’ASPC, ha de ser elevat al Govern, a proposta dels departaments competents en matèria de salut, agricultura, alimentació, ramaderia, pesca, consum i medi ambient.