FRUITA | 08/06/2012  RuralCat/DAAM

El sector català de la fruita fresca produeix i exporta més

Un any més l'Observatori de la Fruita Fresca de Catalunya edita el seu informe anyal. Un informe que fa referència a la dinàmica del sector agrícola més important de Catalunya, el qual aporta el 30 per cent de la seva producció amb un volum de vendes anual de 457 milions. Les dades del 2011 assenyalen un ascens de producció i d'exportació però un descens en preus i consum.

Detall de la portada de l'informe del 2011. Font: Observatori de la Fruita Fresca

 La superfície total de fruita fresca (sense incloure cítrics) a Catalunya al 2011 és de 47.959 hectàrees segons les dades del Registre de Plantacions Fructícoles del DAAM (extracció 27 març 2012). Respecte a l’any 2010, globalment la variació és mínima però a nivell d’espècie destaquen els augments de préssec, nectarina i albercoc i els descensos de poma, pera, cirera i pruna. El préssec i la nectarina és l’espècie més extensa amb el 45 per cent de la superfície, seguida de la pera amb el 26 per cent i la poma amb el 21 per cent.

A nivell català la producció de fruita al 2011 ha estat superior al 2010, tot i haver-hi matisos destacables en funció la província. A Lleida, la producció ha augmentat en préssec, nectarina i pera i ha baixat lleugerament en poma. A Girona, la producció de poma ha crescut considerablement. A Tarragona i Barcelona, les collites de préssec i nectarina han pujat moderadament.

 

Comerç exterior: exportacions i importacions

El saldo del comerç exterior 2011 per al préssec, la nectarina i la pera a Catalunya és positiu i per a la poma és negatiu.
Pel que fa a les exportacions catalanes del 2011, respecte el 2010, han pujat en totes les fruites menys en pera. Del total espanyol, des de Catalunya s’ha exportat el 41% dels préssecs, el 35% de les nectarines, el 63% de les peres i el 67% de les pomes. Els principals països destinataris són els de la vella Europa com ara Alemanya, França, Itàlia, Portugal, Grècia, Països Baixos i Bèlgica. No obstant això, han evolucionat a l'alça els països de l’Est, com ara Polònia o Rússia, en pera i fruita de pinyol, i els països àrabs en poma. 
Per altra banda, sense considerar ni la fruita tropical ni els cítrics, les fruites fresques que significativament s’importen a nivell espanyol i català són la poma i, en menor mesura, la pera. A Catalunya, durant el 2011 s’han importat, respecte al 2010, menys préssecs, nectarines, peres i pomes. Aquestes importacions venen principalment de França, Xile i Grècia en préssec i nectarina, i en el cas de les peres de Bèlgica, Països Baixos i Hemisferi Sud. Els principals països importadors de pomes són França, Itàlia, Alemanya i Xile.
 

Descens del consum

La crisi econòmica està fent canviar els hàbits de consum de la població de manera que es consumeixen productes més barats i en menor quantitat. A Espanya i Catalunya, els consums per càpita de fruita 2011 han baixat respecte a l’any 2010.
De la campanya d’estiu 2011 cal destacar com a factors que han afectat negativament el consum, a més de la crisi econòmica, la climatologia freda del juliol no favorable per al consum de préssecs i nectarines i la incidència de lacrisi de l’E·Coli que ha tingut com a efecte induït l’injust desprestigi dels productes provinents del territori espanyol.
Segons les estadístiques europees, Itàlia i Espanya són dels països a on es consumeix més fruita, mentre que als països nòrdics és on menys se’n menja.
Catalunya és una de les comunitats autònomes espanyoles on el consum total de fruites és major. Al 2011, les dades de consum, en milers de quilos acumulats, a les llars catalanes, mostren que el nombre total de quilos consumits, respecte a l’any passat creix en cirera, pruna i albercoc i disminueix en poma, pera préssec i nectarina. Aquestes dades en milers euros, mostren la mateixa tendència però amb una intensitat diferent.
 

El preu percebut pel pagès

El preu de préssec percebut pel pagès català durant la campanya 2011 ha estat per la part baixa de l’històric.
Els preus percebuts de pera Conference durant els primers mesos del 2011 (final de la campanya 2010/2011) s’han mantingut per sobre del 2006 i per sota de la resta d’anys. Les cotitzacions de Conference de la campanya 2011-12 i fins desembre 2011 s’han situat per sota de les anteriors campanyes.
Els preus percebuts pel productor en poma Golden s’han situat durant el 2011entre els 45,64 euros/100kg (últim preu de la campanya 2010-2011) i els 40,58 euros/100kg (últim preu desembre 2011 de la campanya 2011-2012).
En cirera, els preus percebuts pel productor durant el maig i juny han estat per sota d’anys anteriors. Al juliol el preu ha remuntat i s’ha situat per sobre de les últimes campanyes excepte la 2009.
En pruna els preus percebuts pel productor han evolucionat per sota de campanyes anteriors.
La menor collita d’albercoc ha fet que els preus percebuts al 2011 es situïn per la banda alta d’anteriors campanyes.