SANITAT VEGETAL | 13/06/2012  RuralCat/DAAM

El DAAM actualitza la normativa per l'eradicació de focus de plagues vegetals

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) sotmet a informació pública el nou Projecte de decret sobre mesures per a l'eradicació de focus de plagues vegetals. Les persones interessades poden examinar-lo i formulari-hi al·legacions fins el 26 de juny.

 Mitjançant un Decret del 1985, es va establir el règim per a l’adopció de les mesures urgents per a l’eradicació de focus de plagues especialment perilloses per als vegetals a Catalunya. L'actual Decret s’insereix en un marc normatiu més ampli, tenint en compte el desenvolupament del règim jurídic aplicable a la sanitat vegetal que ha tingut lloc els darrers anys, tant en el marc de la Unió Europea com per part de l’ordenament intern. 

 

D’altra banda, en el moment present, el continu moviment de material vegetal entre els diferents països i entre els diferents continents fa més fàcil l’entrada al nostre territori d’organismes nocius especialment perillosos per als vegetals, per la qual cosa es necessita disposar d’un marc normatiu  que permeti l’adopció de mesures de forma àgil, el que no es produeix amb la normativa vigent, que determina que la declaració de l’existència oficial que plagues i l’adopció de les