R+D | 06/06/2007  Ruralcat

Un bacteri que pot ser un amic perillós dels porcs

Investigadors de la UAB han seqüenciat alguns gens dels porcins per intentar identificar les variacions genètiques que converteixen el bacteri Haemophilus parasuis, que habita a l'aparell respiratori dels porcs, en un amic perillós.

Porcs en un paller

Algunes soques d'aquest bacteri produeixen infeccions que arriben a provocar importants pèrdues al sector porcí. De moment es desconeix perquè unes soques són virulentes i d'altres no. Tot i que Haemophilus parasuis és un bacteri que forma part de la microbiota normal del tracte respiratori superior dels porcs, algunes soques també produeixen pneumònia i malaltia sistèmica, ja que la seva capacitat patògena els permet disseminar-se des del pulmó a altres òrgans de l'animal. La variabilitat patològica de diferents soques d'aquest bacteri s'ha demostrat també en infeccions experimentals. Com els factors de virulència de H. parasuis no són coneguts, per diferenciar les soques patògenes de les que no ho són, diferents estudis han intentat relacionar la virulència de les soques amb altres característiques, com el serotip, el perfil de proteïnes o el genotip. En aquest sentit, els mètodes genètics presenten diverses avantatges, ja que poden permetre la classificació de totes les soques d'una manera ràpida i inequívoca. Així, s'ha desenvolupat varis mètodes genètics per diferenciar les soques de H. parasuis. No obstant, les classificacions obtingudes fins ara no han estat totalment satisfactòries.

Resultats i metodologia de l'anàlisi


A més, en alguns casos els resultats de diferents laboratoris són molt difícils de comparar. Per eliminar aquest problema, en el nostre estudi usem un mètode de seqüenciació de fragments (aprox. 500 nucleòtids) de 7 gens conservats o "multilocus sequence typing" (MLST). Es van estudiar un total de 131 soques de H. parasuis, que incloïen 11 soques de referència de virulència coneguda i 120 soques de camp de distints orígens, tant clínics com geográfics. L'anàlisi dels diferents al·lels obtinguts va produir una classificació de les soques en 6 grups. Quan es va analitzar l'associació d¿aquests grups amb els diversos orígens de les soques, es va observar que un grup estava estadísticament associat a patologia sistèmica (soques virulentes) i un altre grup a aïllament de nas de porcs sans (microbiota normal). La resta dels grups no va mostrar una associació significativa amb l'origen de les soques. Els resultats també van indicar que la recombinació és un fenomen molt freqüent en aquestes soques; és a dir, intercanvien material genètic amb facilitat. Aquest fenomen ja l'havíem observat anteriorment i té gran importància quan els gens transferits estan implicats en resistència a antibiòtics o virulència. Tot i l'alta recombinanció, en comparar les seqüències concatenades dels set gens, es van detectar dues subpoblacions divergents relacionades amb més o menys virulència de les soques. Una d'aquestes subpoblacions està clarament separada de la resta i inclou soques molt virulentes (associades a malaltia invasiva).

Informació relacionada