PESCA | 05/09/2018  Ruralcat

El Govern crearà un programa de recopilació de dades per donar suport a una gestió sostenible de la pesca

El nou programa temporal de recopilació de dades activarà el funcionament de l'ICATMAR, un òrgan de cooperació de recent creació entre el Departament d'Agricultura i el CSIC.

El Govern ha aprovat la creació del programa temporal de recopilació de dades en suport de la gestió pesquera en el marc del programa operatiu del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) 2014-2020. El nou programa té una durada de 3 anys i un cost de 696.766,25€, un 80% dels quals serà amb reintegrament futur per part del FEMP.

El programa implicarà la contractació d’un equip tècnic-científic que, seguint un pla de mostreig preestablert, recollirà de manera sistemàtica informació biològica, social i econòmica de pesqueres gestionades per l’administració catalana, així com també de la pesca recreativa. Les dades seran tractades en el marc de l’Institut Català de Recerca per la Governança del Mar, ICATMAR, un òrgan de cooperació entre la Direcció General de Pesca i Afers Marítims del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) i l’Institut de Ciències del Mar del CSIC.

El seguiment i avaluació científica regulars de les pesqueres catalanes és clau per a assegurar-ne una gestió sostenible, en la línia dels compromisos internacionals estipulats per la FAO i l’Agenda 2030 de Nacions Unides sobre Desenvolupament Sostenible, i les exigències de la Política Pesquera Comuna europea, que obliga a assolir una gestió pesquera sostenible en aigües europees abans del 2020.

El nou marc català de recollida de dades i avaluació pesquera dona suport a l’aplicació del nou model de governança de la pesca professional a Catalunya basat en el model de la cogestió, en què comitès amb participació del sector pesquer, el món científic, l’administració i el tercer sector ambiental gestionen conjuntament les pesqueres a una escala local. També contribueix de manera directa a l’aplicació del Pla Estratègic 2018-2021 de l’Estratègia Marítima de Catalunya.