AJUTS | 06/07/2012  RuralCat/DAAM

Ajuts a la millora en la producció ramadera i el foment de les races autòctones

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) l'Ordre per la qual es modifiquen les bases reguladores de diversos ajuts destinats a la millora en la producció ramadera, s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats al foment de les races autòctones i es convoquen els ajuts corresponents a 2012. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 6 d'agost.

 Aquesta Ordre té per objecte modificar les bases reguladores dels ajuts per al foment de la millora de la qualitat de la llet, dels ajuts destinats al control oficial del rendiment lleter, i dels ajuts destinats al foment de sistemes de producció de races ramaderes autòctones en règim extensiu, aprovades per l’Ordre AAM/281/2011, de 24 d’octubre, respectivament, aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats a fomentar les races autòctones, i convocar els ajuts corresponents a 2012.

 
En relació als ajuts per a la millora de la qualitat de la llet, el Reglament (CE) núm. 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris, estableix les normes generals d’higiene dels aliments d’origen animal. Aquest Reglament incideix en la importància del foment, des de les administracions públiques, de l’ús de pràctiques higièniques apropiades a les explotacions ramaderes. Aquestes han de ser implantades mitjançant guies nacionals o comunitàries de pràctiques correctes d’higiene.
 
Amb l’objectiu de fomentar l’ús d’aquests sistemes, i atesa la complexitat i la varietat d’aspectes establerts a les esmentades guies, resulta convenient donar suport a mesures d’assessorament tècnic i certificació externa necessàries per a la seva correcta implantació.
 
Dins aquests ajuts es diferencien dos tipus d’actuacions per a la millora integral de la qualitat de la llet en l’àmbit de les explotacions ramaderes, de conformitat amb els criteris de la nova normativa. El primer tipus d’actuació supedita la percepció de les ajudes a la millora integral de la qualitat de la llet des de l’explotació, mitjançant la implantació de la guia de pràctiques correctes d’higiene, procés que requereix l’assessorament per un equip tècnic. En el segon tipus d’actuació s’instaura la possibilitat per al sector productor lacti d’avançar en la qualitat de la producció, i donar un valor afegit i diferenciador a la llet, que permeti millorar la competitivitat del producte de manera sostenible, mitjançant la certificació externa de la guia de pràctiques correctes d’higiene. S’estableix en aquesta línia d’ajuda l’obligació d’incloure un procés d’assessorament tècnic més complex, que permeti executar i controlar la implantació de la guia de pràctiques correctes d’higiene. Aquesta condició és prèvia a l’accés a l’obtenció del certificat de conformitat emès per l’entitat de certificació.
 
Els beneficiaris últims de les ajudes són els ramaders, i les cooperatives, agrupacions i associacions de productors, i les centrals de compra actuen com a executores de l’activitat subvencionable, la feina dels quals redunda finalment en la producció primària de llet, produïda així amb millors estàndards de qualitat.
 
Per assegurar la màxima transparència de les mesures adoptades i un seguiment efectiu, d’acord amb el marc jurídic actual, s’ha optat per sotmetre els ajuts a la millora de la qualitat de la llet al Reglament (CE) núm. 1857/2006, de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, sobre aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat als ajuts estatals per a les petites i mitjanes empreses dedicades a la producció de productes agrícoles i que modifica el Reglament (CE) núm. 70/2001 (DOUE L-358, de 16.12.2006). Per aquest motiu, s’ha comunicat a la Comissió Europea aquest règim d’ajuts, d’acord amb el previst en l’article 20.1 de l’esmentat Reglament de la Comissió, i li ha estat assignat el número d’ajut XA-247/2009.
 
El segon dels ajuts d’aquesta Ordre es refereix al control oficial del rendiment lleter té com a finalitat l’avaluació genètica dels reproductors de les espècies de bestiar boví, oví i caprí d’aptitud lletera, per tal de millorar les produccions làcties, i consisteix en la comprovació sistemàtica de la quantitat de la llet produïda i dels seus components, així com la recollida d’altra informació de validesa, per a la seva incorporació als esquemes de selecció aprovats per a les diferents races.
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) considera necessari impulsar les actuacions adreçades a la millora genètica del bestiar abans esmentades que revertiran en la millora i la tecnificació de les explotacions ramaderes.
 
Per assegurar la màxima transparència de les mesures adoptades i un seguiment efectiu, d’acord amb el marc jurídic actual, s’ha optat per sotmetre els ajuts al control del rendiment lleter a l’article 16, apartat 1, lletra b), del Reglament (CE) núm. 1857/2006, de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, sobre aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat als ajuts estatals per a les petites i mitjanes empreses dedicades a la producció de productes agrícoles i que modifica el Reglament (CE) núm. 70/2001 (DOUE L-358, de 16.12.2006). Per aquest motiu, s’ha comunicat a la Comissió Europea aquest règim d’ajuts, d’acord amb el previst en l’article 20.1 de l’esmentat Reglament de la Comissió, i li ha estat assignat el número d’ajut XA-120/2010.
 
La tercera línia d’ajuts es refereix al foment de sistemes de producció de races autòctones en règim extensiu i aposta per una producció agrària respectuosa amb el medi ambient i la utilització dels recursos naturals fan necessari estimular la resposta del sector productor per aconseguir una millora racial de la cabana ramadera mitjançant el foment de races autòctones i sistemes extensius de producció sota paràmetres de respecte a l’entorn natural i al benestar animal.
 
Per aconseguir-ho, cal impulsar sistemes de producció ramadera que utilitzin racionalment els recursos naturals disponibles al terreny amb la finalitat d’obtenir productes agroalimentaris de qualitat, en els sectors de bestiar boví, oví, caprí, porcí, equí i avicultura de carn i de posta, a partir de races adaptades a l’entorn.
 
Aquesta línia d’ajuts té naturalesa d’ajut d’Estat, d’acord amb les directrius comunitàries sobre ajuts estatals al sector agrari i forestal 2007-2013 (2006/C 319/01) (DOUE núm. 319, de 27.12.2006). Per assegurar la màxima transparència de les mesures adoptades i un seguiment efectiu, d’acord amb el marc jurídic comunitari vigent, es va notificar aquesta mesura a la Comissió Europea, la qual va declarar-lo compatible amb l’article 87.3.c) del Tractat CE mitjançant l’autorització del règim N 10/2008 de 19 de novembre de 2008, amb una durada del règim des de la seva aprovació per part de la Comissió europea fins el 31 de desembre de 2013.
 
La quarta línia d’ajuts és la destinada al foment de les races autòctones. El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) té com a objectiu i finalitat, entre d’altres, el foment de les races autòctones, tant de les que es troben en perill d’extinció com les d’aquelles que a conseqüència de les recents actuacions i inversions ja han deixat de reunir els requisits perquè es consideren en situació de perill d’extinció; així com l’impuls al manteniment i la conservació del patrimoni genètic que suposen aquestes races, per tal que se’n puguin beneficiar les organitzacions o associacions de ramaders reconegudes a l’àmbit territorial de Catalunya. Aquesta disposició aprova les bases reguladores d’aquests ajuts.
 
Per assegurar la màxima transparència de les mesures adoptades i un seguiment efectiu, d’acord amb el marc jurídic actual, aquests ajuts es varen sotmetre al Reglament (CE) núm. 1857/2006, de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, sobre aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat als ajuts estatals per a les petites i mitjanes empreses dedicades a la producció de productes agrícoles i que modifica el Reglament (CE) núm. 70/2001 (DOUE L-358, de 16.12.2006). Per aquest motiu, l’Administració General de l’Estat va comunicar a la Comissió Europea aquest règim d’ajuts, d’acord amb el que preveu l’article 20.1 del Reglament de la Comissió esmentat, i li ha estat assignat el número d’ajut SA.33864 (2011/XA).