AJUTS | 09/07/2012  RuralCat/DAAM

Ajuts al sector apícola

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) l'Ordre AAM/203/2012, de 27 de juny, per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts al sector apícola per pol·linització, conservació de l'abella de la mel autòctona i la millora de la producció i la comercialització dels productes apícoles, i se'n convoquen els corresponents a 2012.

 L’apicultura és una activitat tradicional implantada en moltes zones rurals de Catalunya en les quals actua com a activitat agrària principal o complementària d’altres activitats agràries per a moltes de les seves persones agricultores. Així doncs, l’activitat apícola compleix una funció econòmica ja que proporciona una part important dels ingressos de les persones agricultores, però alhora contribueix al desenvolupament rural i al manteniment de la població en zones de muntanya o zones desfavorides i en reforça el teixit econòmic i social, i contribueix també a l’equilibri ecològic.

L’activitat apícola afavoreix l’increment de la pol•linització que fan les abelles i, en conseqüència, ajuda al manteniment, la conservació i l’equilibri dels ecosistemes i de l’entorn natural on hi ha els abellars. La pol•linització afavoreix la conservació de determinades espècies vegetals silvestres i el increment de rendiments d’altres espècies cultivades, especialment les de conreu d’arbres fruiters.

A diferència del que succeeix amb l’agricultura i la ramaderia en general, els apicultors no utilitzen espècies domèstiques, domesticades o seleccionades per a aquesta activitat. Aquest fet, a priori poc important, ha estat cabdal per al manteniment de bona part de les espècies dels nostres ecosistemes i de la biodiversitat de Catalunya.
 
Sense abelles no hi hauria pol•linització i molts vegetals (en concret plantes amb flors) podrien desaparèixer. En aquest cas, el paper de l’abella com a conservadora de la nostra natura, els ecosistemes i el paisatge, com ara el coneixem, és bàsic. Sense aquests animals i el seu efecte de transportadors de pol•len, moltes espècies de plantes i d’animals que se n’alimenten o que en depenen s’extingirien.
 
L’apicultura és un sector caracteritzat per la diversitat de les condicions de producció i els rendiments, així como per la dispersió i l’heterogeneïtat dels agents econòmics, tant respecte a la producció como a la comercialització. Per una altra part, la propagació de la varroasi durant els últims anys ocasiona problemes per a la producció de mel.
 
Valorant el benefici que l’apicultura reporta en conjunt a l’agricultura i al medi ambient, es considera necessari conservar i fomentar aquesta activitat.