AJUTS | 11/07/2012  RuralCat/DAAM

Ajuts a la distribució dels aliments ecològics

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha convocat els ajuts de minimis per al foment de la distribució d'aliments ecològics per a programes de consum social i/o local corresponents a 2012, per ORDRE AAM/208/2012, de 3 de juliol (DOGC núm. 6168 - 11/07/2012). El termini de presentació de sol·licituds és de quinze dies i finalitza el proper 28 de juliol.

L’objecte dels ajuts són les actuacions de foment de la distribució d’aliments ecològics per a programes de consum social i/o local en l’àmbit territorial de Catalunya, que incloguin la creació i manteniment de centres de concentració de l’oferta de productes ecològics; i mitjans materials i humans per a la distribució dels aliments ecològics. En poden ser beneficiàries les empreses privades, tant persones físiques com jurídiques i institucions sense fi de lucre, dedicades majoritàriament a distribuir aliments ecològics a Catalunya, sempre i quan estiguin legalment constituïdes i inscrites al registre corresponent.

La distribució d’aliments ecològics és un dels punts crítics d’aquest sector agroalimentari, atesa la gran atomització de l’oferta. Per tal de continuar donant suport al sector i garantir, així, el subministrament local i regular d’aliments ecològics als menjadors socials, el DAAM convoca aquests ajuts, per un import total de 115.000 euros, i s’estableix un import addicional estimat de 50.000 euros, condicionat a les disponibilitats pressupostàries efectives.  Val a dir que per aquesta convocatòria, la quantitat màxima d’inversió subvencionable reconeguda serà de 28.572 euros per entitat beneficiària.

La producció agroalimentària ecològica és un sistema de producció encaminat a l’obtenció d’aliments d’elevada qualitat nutritiva i organolèptica mitjançant l’aplicació de mètodes productius sostenibles i respectuosos amb el medi ambient i l’entorn rural, sotmesos a un estricte sistema de control i certificació. I cal recordar que el passat 17 de maig es va posar en marxa un Programa de foment interdepartamental de la producció agroalimentària ecològica per al període 2012-2014, com a continuació de l’anterior Pla d’acció per a l’alimentació i l’agricultura ecològiques, en el que s’inclou, entre les mesures per al foment de les produccions, l’establiment d’ajuts per al foment de la distribució d’aliments ecològics per a programes de consum social i/o local.