ALIMENTACIÓ | 11/07/2012  RuralCat/DAAM

Proposen l'elaboració de cervesa i bacallà com a nous oficis d'artesania alimentària

La Comissió d'Artesania Alimentaria de Catalunya ha proposat dues noves activitats artesanals alimentaries en el repertori actual d'oficis d'artesania alimentària: l'elaboració de cervesa i l'elaboració de bacallà.

 Aquesta Comissió està presidida pel director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del DAAM, Domènec Vila, i està integrada per representants dels departaments de Salut, Ensenyament, Agricultura, i  Empresa i Ocupació, representants de les organitzacions empresarials sectorials més representatives, representants de les persones consumidores, i representants del Consell General de Cambres de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya. Té com a finalitats principals l’estudi, les propostes, i el foment en tot allò relacionat amb l’artesania alimentària a Catalunya.

Així, en la darrera reunió, la Comissió va estudiar la sol·licitud del Gremi d’elaboradors de cervesa artesana i natural i la del Gremi de bacallaners de Catalunya per a regular l’ofici de cervesers i bacallaners, i va aprovar que informaria  i proposaria  al conseller, Josep Maria Pelegrí,  la inclusió d’aquestes dues noves activitats artesanals alimentaries en el repertori actual d’oficis d’artesania alimentària.

 Com ja s’ha apuntat, d’acord amb l’article 87.2 del Decret 285/2006, la inclusió d’oficis d’artesania alimentària de l’annex 2 d’aquest Decret es farà per una Ordre signada pel conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
 

Tradició, prestigi i innovació

El sector artesà alimentari de Catalunya es caracteritza per l'elaboració de productes artesanals que presenten característiques individualitzades i que es troben molt arrelats en els hàbits de consum dels seus habitants. Així, l’artesania alimentària és un bé cultural consolidat per la gran vitalitat del sector, que no només es limita al manteniment de les fórmules tradicionals, sinó que també és capaç de sorprendre’ns amb nous productes d’acceptació i prestigi reconeguts.
 
Precisament, Catalunya ha estat des de sempre un país que, en el camp alimentari, s’ha caracteritzat per tenir una gran diversitat de petites empreses de tipus familiar, que han elaborat els seus productes amb unes característiques individualitzades molt arrelades en el hàbits de consum.
 
L’artesania alimentària catalana, regulada per la Llei 14/2003 de Qualitat Agroalimentària, pel Decret 285/2006 que la desenvolupa, i modificada pel Decret 17/2012, estableix un repertori d’oficis d’artesania alimentària que es pot ampliar, és a dir, permet la inclusió de nous oficis, mitjançant una Ordre del conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, amb  informe favorable de la Comissió d’Artesania Alimentària catalana.