AUJESZKY | 06/05/2007  Ruralcat

Noves mesures obligatòries per eradicar l'Aujeszky

El DAR ha decidit establir un seguit de mesures obligatòries a les explotacions de producció que no estan indemnes de la malaltia Aujeszky i que no estan executant les accions oportunes per aconseguir-ho aquest any.

Quatre porquets mamant

Aquesta decisió es va adoptar en el marc de la Comissió Tècnica de seguiment de la malaltia d'Aujeszky i pretén donar compliment a la fase III del programa de lluita, control i eradicació d'aquesta malaltia, que es va iniciar el juny de l'any passat. En aquesta fase, s'estableix com a objectiu prioritari que a finals del 2007 totes les explotacions catalanes siguin indemnes a aquesta malaltia, que afecta principalment al bestiar porcí. Entre mesures obligatòries que hauran de complir els titulars i els responsables sanitaris d'Aujeszky a les diferents explotacions, destaquen:

  • La presentació d'un calendari de sacrifici dels reproductors positius.
  • Seguir una pauta de vacunació específica a càrrec de les Agrupacions de Defensa Sanitària (ADS).
  • Identificar els reproductors positius amb un cròtal verd de plàstic amb la impressió GE+.
  • Marcar amb aquest cròtal verd tots els animals que surtin d'aquestes explotacions amb destinació a l'escorxador, posant de manifest que provenen d'explotacions positives a la malaltia.

En un futur proper i amb la finalitat esmentada d'aconseguir que totes les granges siguin indemnes a la malaltia, es preveu l'aplicació de noves mesures per a les granges que encara no ho siguin. Entre aquestes, destaca l'obligatorietat de vacunar 15 dies abans del moviment tots els animals que s'hagin de traslladar i que els certificats sanitaris de moviment només seran expedits pels Serveis Veterinaris Oficials dels Serveis Territorials corresponents. A més, es preveu que als Certificats Sanitaris de Moviment (Guies) s'hi faci constar específicament que els animals traslladats procedeixen de granges no indemnes d'Aujeszky.

Situació actual de les prevalences

A data 24 d'abril de 2007, les prevalences de les explotacions de reproductores se situen en un 8,11 per cent, tres punts inferiors a les de final de desembre. Per demarcacions territorials, les prevalences se situen en un 4,76 per cent a Barcelona, 13,96 per cent a Girona, 9,66 per cent a Lleida, 8,45 per cent a Tarragona i 1,82 per cent a Terres de l'Ebre. Els resultats del primer trimestre del 2007 posen de manifest que a hores d'ara resten poques explotacions positives a tot Catalunya i que de no actuar-hi immediatament, retardarien el termini d'eradicació de la malaltia.