HORTICULTURA | 03/08/2012  RuralCat/UAB

L'UAB investiga els beneficis ambientals i socio-culturals dels horts

Una investigació feta per científics de la UAB ha aprofundit en el paper dels horts en el medi ambient i en la societat, agafant com a cas d'estudi la Vall Fosca, al Pirineu Català. Mitjançant una metodologia que incloïa entrevistes, qüestionaris, bibliografia i consultes a experts, aquests investigadors han identificat i caracteritzat els beneficis mediambientals que proporcionen els horts, així com, la importància social que tenen. Conclouen que els horts resulten ser una bona eina per restaurar els serveis ambientals en zones degradades.

 L'interès pels serveis ambientals proporcionats pels agroecosistemes, entesos com els beneficis obtinguts per les persones dels recursos i processos subministrats pels terrenys agrícoles, ha crescut durant les últimes dècades amb recerques encarades a avaluar el tipus de beneficis ambientals, socials i econòmics proporcionats per aquests. Els investigadors suggereixen que, a més de la provisió d'aliments, combustible i fibra, els agroecosistemes proporcionen serveis de regulació (p. e. formació de sòl), hàbitat (p. e. refugi per animals i plantes silvestres) i culturals (p. e. informació estètica). Un tipus d'agroecosistema que resta encara relativament poc explorat des de la perspectiva dels serveis ambientals són els horts.

L'objectiu d'aquesta investigació ha estat el d'aprofundir en la comprensió del valor dels horts mitjançant una avaluació dels serveis ambientals d'aquests. Per l'anàlisi empíric es va utilitzar els horts de la Vall Fosca (Pirineus catalans). Es va identificar i caracteritzar els serveis ambientals proporcionats pels horts i es va fer una valoració de la importància social dels serveis ambientals dels horts.

L'aproximació metodològica inclogué una revisió literària en profunditat, observació participativa, entrevistes semi-estructurades a 55 hortolans de la vall, un qüestionari de valoració a 151 persones relacionades amb la vall i una consulta a un panell científic format per set experts per tal de comparar els resultats obtinguts en el qüestionari de valoració. Es van identificar i caracteritzar 19 serveis ambientals, sent el servei més valorat “la provisió d'aliments de qualitat” seguit per “hobby”, “conservació de varietats locals”, “valor patrimonial dels horts i el seu coneixement ecològic tradicional associat” i “gaudi de les qualitats estètiques dels horts”. Els resultats de l'anàlisi estadístic van constatar una gran semblança entre les respostes dels informants i el panell científic.

En aquesta recerca s'ha evidenciat que els horts proporcionen una gran varietat de serveis ambientals més enllà de la producció d'aliments pel qual els sistemes agrícoles estan fonamentalment gestionats, sent els serveis culturals la categoria més valorada. Els serveis ambientals més importants proporcionats pels horts, per tant, difereixen d'aquells proporcionats per altres tipus d'agroecosistemes. En aquesta recerca es conclou que degut a l'àmplia varietat de serveis ambientals que poden potencialment proporcionar els horts, aquests podrien ser una bona eina per tal de restaurar els serveis ambientals en zones degrades. Addicionalment els serveis ambientals poden teixir relacions entre la gent, com ho demostra el servei de “creació i manteniment de xarxes socials”, contribuint a potenciar la identitat cultural i “el sentiment de lloc”.

 

Article de referència: Calvet-Mir L., Gómez-Baggethun E. and Reyes-García V., 2012. "Beyond food production: Ecosystem services provided by home gardens. A case study in Vall Fosca, Catalan Pyrenees, northeastern Spain". Ecological Economics, 74:153-160.