REIAL DECRET | 22/04/2007  Ruralcat

Noves mesures de lluita contra la grip aviar

Entren en vigor les noves mesures de lluita contra la grip aviar a Espanya amb la incorporació a l'ordenament jurídic espanyol de les últimes disposicions comunitàries.

Aviram

El nou Reial decret, publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) incideix encara més en les mesures de prevenció i detecció precoç de la influència aviària, distingeix entre focus d'alta i baixa patogenicitat i mesures específiques per a cadascun d'ells i introdueix la creació d'un ràdio d'un quilòmetre de restricció en els focus de baixa patogenicitat. Aquestes noves mesures incorporen els recents coneixements científics, l'aparició de noves proves de diagnòstic i les vacunes que es disposa i l'experiència adquirida en la lluita contra els últims focus de la malaltia. La norma disposa a més que, abans del 30 de setembre de 2007, el Ministeri d'Agricultura ha de presentar davant la Unió Europea per a la seva aprovació un Pla d'Intervenció que coordini totes les accions recollides en aquest Reial decret. Recull mesures preventives relacionades amb la vigilància i la detecció de la influència aviària, mesures de lluita per a aplicar en cas de detecció d'un focus de la malaltia en aus de corral, altres aus captives i aus silvestres, així com disposicions que evitin la propagació del virus a altres espècies.

Explotacions amb focus confirmats de virus d'alta patogeneitat

Entre les mesures que haurien d'aplicar-se en les explotacions amb focus confirmats de virus d'alta patogeneitat, es contempla el sacrifici immediat de totes les aus de corral i altres aus captives i l'eliminació de cadàvers i ous, sempre sota supervisió oficial. Per a les substàncies i desaprofitaments que puguin estar contaminats, com els pinsos, es determina que siguin sotmesos a un tractament que garanteixi la destrucció dels virus, d'acord amb les instruccions del veterinari oficial, prohibint-se l'entrada o sortida de l'explotació de qualsevol au captiva o mamífer, sense autorització de les autoritats competents. En cas de focus de influència aviar d'alta patogeneitat, s'haurà d'establir una zona de protecció amb un ràdio mínim de 3 quilòmetres entorn de l'explotació, i una zona de vigilància amb un ràdio mínim de 10 quilòmetres, en la qual quedarà englobada la zona de protecció. Per a aquestes zones també es contemplen mesures de caràcter preventiu que, en el cas de les zones de protecció suposarà l'elaboració d'un cens de totes les explotacions, a les quals haurà d'acudir un veterinari oficial, reforçant-se la vigilància per a identificar qualsevol propagació de la malaltia. Estableix a més, prohibicions i restriccions per als desplaçaments i transport d'aus, carn i ous en aquesta zona.

Explotacions amb focus confirmats de virus de baixa patogeneitat

El Reial decret fixa també les mesures a adoptar en les explotacions amb focus confirmats de influència aviària de baixa patogeneitat, com el buidatge, sota control oficial, de totes les aus captives de l'espècie que s'hagi confirmat la malaltia, de manera que s'impedeixi la seva propagació. En el cas de focus de baixa patogeneitat, s'estableixen zones restringides d'un ràdio mínim d'un quilòmetre, on, a més del cens de les explotacions allí situades, es portaran a terme proves de laboratori en les explotacions comercials, sotmetent-se a autorització els desplaçaments d'aus i ous en l'interior de la zona restringida. També recull la utilització de vacunes contra la influència aviària d'urgència o preventives que decidirà la Comissió Europea a petició del MAPA.

Informació relacionada