AGRICULTURA | 03/09/2012  RuralCat/DAAM

92 entitats es beneficiaran de la nova normativa d'acreditació dels tècnics d'assessorament agrari

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha publicat aquest estiu una nova normativa que simplifica i agilitza el procediment per a l'acreditació i la formació contínua del personal tècnic de les 92 entitats d'assessorament agrari de Catalunya. La mesura també permetrà enfortir la labor de suport al sector que realitzen els 281 tècnics que actuen com assessors dins el sistema.

 Mitjançant aquesta Ordre (Ordre AAM/224/2012, de 24 de juliol) es simplifiquen el nombre d’hores de formació necessàries per a l’acreditació; es permet que l’experiència laboral en assessorament agrari computi com a formació complementària, sempre que sigui superior a dos anys; i la formació contínua per a l’actualització de coneixements que el personal ha de realitzar anualment també es simplifica. 

El Decret que regula el Sistema d’assessorament agrari de Catalunya (Decret 9/2012, de 17 de gener) estableix que el personal tècnic assessor s’ha d’acreditar en un termini màxim de dos anys, a partir de la data en què les entitats comuniquen l’alta de la persona el Registre com a personal tècnic assessor. Com a mesura transitòria s’estableix la data límit de 19/01/2014 per a l’acreditació de les persones que estaven donades d’alta al Registre abans de la publicació del Decret.

Per tal d’acreditar-se es requereix al personal tècnic assessor la realització de 50 hores de formació dividida en els següents apartats: 
  1. Formació bàsica (30 hores). Formació amb caràcter informatiu i homogeneïtzador relativa a les àrees de coneixement en relació amb la: Producció agrícola, Producció ramadera, Transformació, Comercialització, Gestió empresarial, Diversificació de l’economia agrària, Gestió ambiental i Condicionalitat. Es dirigeix a tot el personal tècnic assessor en el marc del Sistema d’assessorament agrari de Catalunya. Aquesta formació ha de ser organitzada pel departament competent en matèria d’agricultura i alimentació.
  2. Formació complementària (20 hores). Formació adreçada a augmentar el nivell d’especialització tècnica del personal tècnic assessor en funció de les necessitats professionals de cada individu. Pot incloure, entre d’altres, els següents àmbits formatius: complements en la condicionalitat, complements de gestió de l’empresa agrària, habilitats personals, metodologies per a l’assessorament i noves tècniques productives. El DAAM organitzarà la formació complementària, tot i que pot establir acords per tal que sigui organitzada per centres docents de reconegut prestigi i corporacions públiques.
Es pot computar com a formació complementària l’experiència laboral en assessorament agrari sempre que sigui superior a dos anys i estigui degudament documentada amb un certificat acreditatiu per part de la corresponent entitat d’assessorament agrari.
 
Un cop realitzades les 50 hores de formació, les persones interessades han de presentar una sol•licitud al DAAM que emetrà la corresponent resolució d’acreditació com a personal tècnic assessor del Sistema d’assessorament agrari de Catalunya.
 
Després de l’acreditació, el personal tècnic assessor del Sistema d’assessorament agrari de Catalunya ha de realitzar un mínim de 5 hores anuals de formació contínua a fi d’actualitzar metodologies i coneixements.
 

Informació relacionada