PESCA | 05/09/2012  RuralCat/DAAM

Les eleccions de les confraries de pescadors seran més àgils

El Govern ha aprovat el decret sobre el procediment electoral de les confraries de pescadors i de les seves federacions, que simplifica el procés i escurça la durada del calendari. La nova regulació s'ha fet necessària davant l'experiència dels processos anteriors i la naturalesa de les confraries de pescadors, amb pocs membres per desenvolupar un procés complex.

Font: DAAM

 El decret regula el procediment electoral dels òrgans de govern de les confraries de pescadors, les seves federacions territorials i la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors. Amb l’objectiu de flexibilitzar el procés, el decret incorpora la possibilitat de realitzar per mitjans electrònics les comunicacions entre l’Administració electoral i els escrits que hi vagin dirigits. També s’estableix la celebració de sessions de l’Administració electoral pel sistema no presencial. Les despeses que generi el procés electoral van a càrrec de les mateixes confraries de pescadors o de les corresponents federacions, que hagin de renovar els òrgans de govern.

Per garantir la transparència i l'objectivitat del procés, l'Administració electoral està formada per: una Junta Electoral única per a tot Catalunya; un comitè electoral per a cada confraria, per a cada federació territorial i per a la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors; i una mesa electoral per a cada confraria, per a cada federació territorial i per a la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors.

 

La Junta Electoral

Amb seu a la Direcció General de Pesca i Afers Marítims del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), la Junta Electoral està formada pel president (càrrec que exerceix el director general) i quatre vocals (un lletrat de l'Assessoria Jurídica del DAAM, dos representants del mateix Departament –un dels quals actua com a secretari– i el secretari de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors).
 

El comitè electoral 

Té la seu a la mateixa confraria, està presidit pel membre de més edat de l’entitat i compta com a vocals amb l’armador i el treballador amb més i amb menys antiguitat a la confraria. Actua com a secretari el que ho és de la confraria.

 

La mesa electoral 

Ubicada a la seu de la confraria, està presidida pel membre que segueixi en edat al de més edat de la confraria; i té com a vocals l'armador i el treballador que segueixin en antiguitat els de més antiguitat, i l'armador i el treballador que segueixin els de menys antiguitat, actuant també com a secretari el que ho és de la confraria. Les confraries de pescadors o les seves federacions poden determinar que els Comitès Electorals exerceixin les funcions de Mesa Electoral.
 

El procés electoral

La convocatòria del procés electoral per escollir els òrgans de govern correspon al titular del DAAM, mitjançant una ordre publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), que fixa el calendari electoral. La votació és personal i secreta, i també es pot emetre per correu amb la sol•licitud prèvia al comitè electoral corresponent. El mandat dels òrgans de govern expira transcorreguts quatre anys de la data de la seva constitució definitiva.