GRUPS OPERATIUS | 24/09/2018  Ruralcat

L'ADV de fructicultors de Girona ha liderat un projecte que valida l’eficàcia dels tractaments fungicides precollita de poma i pera

El projecte d’execució, que ha comptat amb la col·laboració del SAT Fruita d’Alcarràs, l’IRTA i la Fundació Mas Badia, ha tingut per objectiu cercar alternatives als tractaments fungicides de postcollita per reduir i eliminar els residus de la fruita.

Principals malalties de postcollita que afecten els fruits de llavor respectivament : Penicillium expansum, Alternaria spp, Neofabraea spp

Principals malalties de postcollita que afecten els fruits de llavor respectivament : Penicillium expansum, Alternaria spp, Neofabraea spp

L'ADV de fructicultors de Girona ha liderat, des del mes de novembre de 2015 fins al mes de setembre de 2017, el projecte de cooperació per a la innovació (Grups Operatius) dedicat a cercar alternatives als tractaments fungicides tradicionals aplicats a la poma i la pera. El projecte ha comptat amb la col·laboració del SAT fruita d’Alcarràs, l’IRTA i la Fundació Mas Badia amb un pressupost total de 144.098€, finançat en bona part pel DARP i la UE a través de de l'Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.  

A Catalunya el sector fructícola representa el 15,5% de la producció agrícola, i la pera i la poma són algunes de les espècies més rellevants. Aquests fruits es conserven durant temps en cambres de fred. Aquí poden aparèixer pèrdues per alteracions entre el 4% i el 6 % del pes de fruita conservada i de les quals el 50% són degudes a podridures. Actualment, el mètode més utilitzat per controlar les malalties de postcollita són els fungicides de síntesi aplicats mitjançant un sistema de dutxa (drenxer) que fa que s’incrementin els residus a la fruita i complica la gestió de la fruita i de l’aigua sobrant del tractament. 

L’objectiu principal del projecte, que s’ha concretat en l’àmbit territorial de les comarques de l’Urgell, el Segrià, la Segarra, el Pla d’Urgell, el Baix Llobregat, el Baix Empordà i l’Alt Empordà, ha estat determinar l’eficàcia de diferents estratègies de fungicides químics i biològics aplicades a camp substitutives dels tractaments de postcollita, desenvolupar metodologies que millorin la profilaxis de les centrals hortofructícoles i estudiar el potencial de diferents tractaments per reduir i eliminar els residus de la fruita.  

El projecte, per tant, ha volgut conèixer quins són els tractaments aplicats a camp que controlen els fongs que afecten en postcollita de manera efectiva per tal d’eliminar els tractaments fungicides de postcollita i substituir-los per altres aplicats en precollita. A més, s’ha disposat de la informació necessària per a poder incloure tractaments de base biològica i així minimitzar la presència de residus a la fruita. El projecte també ha permès conèixer els desinfectants més efectius per poder mantenir una correcta profilaxis de les centrals hortofructícoles sense deixar residus a la fruita. Això contribueix a reduir la càrrega d’inòcul de les malalties de postcollita i millorar-ne el seu control. Així mateix, el projecte ha determinat els productes i processos que permeten disminuir o eliminar els residus de fitosanitaris presents a la fruita en funció de l’estratègia de control aplicada a camp. 

Entre les conclusions extretes de l’execució del projecte s’ha comprovat que els fungicides Boscalida+Piraclostrobin, Fludioxonil i Fluopiram+Tebuconazol aplicats en precollita són igual d’eficaços que els tractaments postcollita en poma i pera. Així mateix, s’ha constatat que les varietats de primerenques de poma i curta conservació no requereixen aquests tractaments, sempre que les condicions de neteja i desinfecció siguin adients, i que els productes desinfectants més eficaços han estat el Aero Green DT i el Dioxpure per ambients i el FruitEpro i el Dybac NT per envasos. Per últim, s’ha pogut demostrar que el rentat amb aigua sola o amb adició de desinfectants no elimina els residus de la fruita, però sí que en redueix la seva quantitat.

Així mateix, en el marc d’aquest projecte innovador s’ha elaborat una guia de bones pràctiques per a la poma i la pera i les seves varietats on s’especifiquen les estratègies de producció per a minimitzar la incidència de malalties de postcollita i la presència de residus a la fruita, i s’indica com ha de ser el maneig de la fruita durant el període de postcollita.  D’aquesta manera, els productors disposen d’una guia fiable de resultats esperats i recomanacions pràctiques per poder realitzar les actuacions necessàries i evitar les pèrdues per podridures en postcollita, sense necessitat d’aplicar fungicides després de la collita. Així mateix, s’han realitzat cursos i jornades específiques de formació.

Un Grup operatiu és un partenariat en el que els seus membres comparteixen interessos comuns entorn a un projecte d’innovació específic i de caràcter pràctic vinculat al sector agroalimentari. Els Grups Operatius poden rebre finançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) per a la constitució i redacció del projecte comú o bé per a l’execució d’un projecte pilot innovador.