RAMADERIA | 13/09/2012  RuralCat/Generalitat de Catalunya

Més seguretat i menys tràmits per al sector de l'alimentació animal

El Govern ha posat en marxa el registre del sector de l'alimentació animal, que permet controlar més eficaçment la qualitat dels pinsos i altres productes no destinats al consum humà. Amb la creació d'aquest registre únic, el Govern també simplifica els procediments administratius que les empreses del sector han de dur a terme actualment, ja que de 77 normes es passa a només 16. La mesura beneficia més de 2.500 productors.

La normativa regula les activitats dels operadors del sector de l’alimentació animal en qualsevol de les fases de la producció de pinsos, des de l'elaboració primària fins a la comercialització. També es regulen les activitats dels operadors en l’àmbit dels subproductes animals i productes derivats no destinats al consum humà, en qualsevol de les etapes de recollida, transport, manipulació, tractament, transformació, processament, emmagatzematge, comercialització, distribució i utilització.

 

Més control de qualitat

Gràcies a aquest registre únic, tant l’Administració com les empreses poden disposar de registres complets de traçabilitat de tots els productes rebuts o expedits, una eina fonamental tenint en compte que bona part de les matèries primeres que s’utilitzen per a la fabricació dels pinsos provenen d’altres països.
 
En aquest sentit, la normativa europea en matèria d’higiene dels pinsos i de subproductes animals i productes derivats no destinats al consum humà feia necessària una actualització de la legislació que regula aquests sectors a Catalunya.
 
A més la transposició de la normativa europea en aquests temes s’adequa al que disposa l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que atorga competències exclusives a la Generalitat en matèria de regulació sobre els productes ramaders i la sanitat animal.
 

Estalvi de temps i de costos per la simplificació de tràmits

A partir d’ara, es simplifiquen els tràmits que ha de realitzar el sector, tant pel que fa al registre com per altres procediments, com ara l’eliminació de l’obligatorietat de notificar a l’administració les fórmules dels productes destinats a l’alimentació animal, ni revalidacions dels productes que es fabriquin, que fins ara representaven unes 800 notificacions anuals.
 
El nou registre suposa un estalvi molt important de temps en la gestió i costos per simplificació i agilització de procediments, sobretot gràcies a l'eliminació de la comunicació de la composició dels pinsos. Només a tall d'exemple, el nombre de productes que havia de notificar una empresa petita podia ser de 100, i una de gran de 1.000 a 2.800.