SECTOR LACTI | 28/09/2012  RuralCat/Magrama

Espanya aprova la regulació de les organitzacions de productors i l'obligatorietat del contracte lacti

El Consell de Ministres ha aprovat el nou Reial decret que regula el reconeixement de les organitzacions de productors de llet i de les organitzacions interprofessionals làcties, així com les condicions de contractació en el sector, incloent l'obligatorietat de subscripció de contractes.

Font: Magrama.

Aquest Reial decret desenvolupa i completa les mesures de l'anomenat "Paquet lacti", que estableix l'obligatorietat de formalització dels contractes per escrit en les transaccions realitzades en el sector abans de verificar el subministrament. Amb aquesta regulació, totes les vendes de llet crua estaran subjectes a un contracte signat per avançat en què s'han d'incloure, entre d'altres elements, el volum contractat i el preu a pagar. Addicionalment, en els contractes en què el venedor sigui el propi ramader s'exigirà la durada mínima d'un any, llevat que el mateix ramader rebutgi aquesta prerrogativa, en aquest cas, la durada serà la que lliurement pactin les parts implicades.

També s'estableixen les funcions atorgades a les organitzacions de productors en el sector lacti, així com els requisits mínims que han de complir i les normes per al seu reconeixement per part dels òrgans competents de les comunitats autònomes on radiqui la seu de la  entitat sol·licitant.

La nova normativa regula la informació que ha de constar en el registre nacional  d'organitzacions de productors del sector lacti i preveu la creació d'una base de dades al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient que reculli les dades relatives als requisits mínims dels contractes que se subscriguin, que es nodrirà de la informació dels compradors de llet i serà gestionada mitjançant conveni amb la Organització Interprofessional Làctia.
 
Amb l'objectiu d'equilibrar la cadena de valor, s'autoritza a aquestes organitzacions de productors per poder negociar de manera col·lectiva en nom dels seus associats, els termes dels contractes, inclòs el preu. Suposa un pas endavant per millorar la posició negociadora dels productors en la cadena de valor, que podran concentrar l'oferta de la seva producció i negociar conjuntament amb la següent baula de la cadena.
 
El Reial decret determina igualment quines són les finalitats de l’Organització Interprofessional Làctia, que juga un paper molt important en aspectes tan rellevants com la promoció, la investigació i el desenvolupament, l'elaboració d'estadístiques que millorin la transparència en el sector i la millora del coneixement de l'estructura productiva i del mercat o la promoció del consum i de les produccions de qualitat.