INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA | 15/10/2018  Ruralcat

El Programa de Foment de la Producció Agroalimentària Ecològica 2015-2020 vol incentivar el consum dels aliments ecològics

El Programa, aprovat pel DARP, té com a objectius seguir fomentant el creixement i la diversificació de les produccions ecològiques, el desenvolupament de les iniciatives i activitats comercials, tant les orientades al mercat local com als mercats exteriors, i la promoció del mercat interior de consum dels aliments ecològics.

El Programa vol seguir fomentant el creixement i la diversificació de les produccions ecològiques

El Programa vol seguir fomentant el creixement i la diversificació de les produccions ecològiques

El Programa de Foment de la Producció Agroalimentària Ecològica 2015-2020, que compta amb el suport del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 (PDR.cat2020), inclou diversos àmbits de treballs definits en 19 projectes específics agrupats en 4 àmbits de treball: Foment de les produccions, Foment de la innovació, Foment de la comercialització i el consum, i Foment de la comunicació. Cadascun dels projectes disposa d’una unitat coordinadora i responsable del projecte, així com d'un seguit d'actuacions concretes i d’uns indicadors d’avaluació.

En l’àmbit del Foment de les produccions es vol promoure el desenvolupament de produccions agroalimentàries ecològiques diversificades, sostenibles i respectuoses amb el medi ambient, que fomentin la fertilitat del sòl i la biodiversitat, el benestar animal i les bones pràctiques agràries. Així mateix es vol promoure el desenvolupament rural, la incorporació de noves persones empresàries al sector agroalimentari i l’obtenció de productes d’elevada qualitat i seguretat alimentària.

Aquest àmbit de treball aglutina 4 projectes de treball: el Projecte de desenvolupament rural i de suport a les explotacions agràries ecològiques, que té per finalitat convocar ajuts específics per l’agricultura i la ramaderia ecològica prioritzant els operadors ecològics en les diferents línies d’ajuts del PDR.cat2020; el Projecte de producció ecològica als espais naturals protegits, que vol promoure la producció agrària ecològica als espais naturals protegits de Catalunya; el Projecte de desenvolupament de sectors ecològics estratègics, que pretén potenciar el desenvolupament de sector estratègics i, per últim, el Projecte de biodiversitat cultivada, que vol promoure la recuperació, la conservació, l'ús i la divulgació i comercialització de les Varietats Locals de Catalunya.

Pel que fa l’àmbit del Foment de la innovació, es vol promoure l’assessorament, la transferència i la innovació en el sector ecològic, elements clau pel seu desenvolupament tecnològic futur i les seves perspectives d’èxit. Aquest àmbit de treball conté els següents projectes de treball: el Projecte de dinamització del sector ecològic, que té per finalitat potenciar el Grup de Dinamitzadors Territorials per donar suport i coordinació de tots els agents territorials del sector; el Projecte d’assessorament en producció ecològica, que vol reconèixer i incentivar les entitats d’assessorament tècnic específic en producció agroalimentària ecològica; el Projecte de formació i transferència per tal de fomentar la formació en l’àmbit de la producció ecològica als operadors ecològics; el Projecte d’innovació i recerca aplicada, que té per missió promocionar la innovació i la recerca en matèria de producció agroalimentària ecològica per a projectes que ajudin especialment al desenvolupament dels sectors estratègics; el Projecte Simposi & Visita tècnica de caràcter anual orientat a operadors interessats i, per últim, la participació en projectes europeus dedicats a promocionar la innovació del sector ecològic de Catalunya i que estiguin orientats a la transferència de coneixements als productors.

L’àmbit del Foment de la comercialització i el consum pretén incentivar el mercat interior de consum dels productes ecològics, facilitant el coneixement d’aquests aliments entre els consumidors. Així mateix, té per objectiu promoure el desenvolupament d’iniciatives comercials d’àmbit local en circuits curts per aconseguir el màxim grau d’autoproveïment d’aliments ecològics en el mercat interior amb productes propis, sense oblidar la promoció exterior d’aquelles produccions amb més possibilitats d’internacionalització.

Aquest àmbit de treball conté els següents projectes de treball: el Projecte de la Setmana Bio per l’alimentació ecològica, un projecte anual que agrupa durant una setmana diferents actuacions destinades a promocionar i donar a conèixer el sistema agroalimentari ecològic a Catalunya. La propera Setmana Bio es celebrarà del 20 al 28 d’octubre. El Projecte foment del comerç pretén impulsar projectes que ajudin a desenvolupar el comerç de productes ecològics i facilitin la trobada entre comercialitzadors i compradors. D’altra banda, el Projecte de producció ecològica i escola vol facilitar el coneixement del sistema agroalimentari ecològic i destacar els seus beneficis en l’àmbit escolar; el Projecte d’acreditació de la venda de proximitat de productes ecològics vol acreditar la venda directa i la comercialització en circuit curt dels productes ecològics catalans; el Projecte de promoció de la internacionalització vol promocionar el producte ecològic català i facilitar el seu comerç extern mentre que el Projecte de promoció del consum a Catalunya impulsarà diferents actuacions per tal de fomentar el consum de productes ecològics.

El darrer àmbit de treball està dedicat al Foment de la comunicació com una eina potent per comunicar al sector ecològic i a la ciutadania en general la informació relativa a tots els projectes que s’estan desenvolupant. Així mateix, també ha de disposar d’una plataforma d’estudi dels canvis que es van produint en el sector ecològic, que serveix per avaluar l’impacte de les actuacions que es van desenvolupant i, al mateix temps, per millorar contínuament l’estratègia de foment del sector ecològic a Catalunya.

Aquest àmbit de treball inclou el portal web temàtic de producció agroalimentària ecològica, que serveix d’aparador de totes les actuacions que el DARP porta a terme sobre PAE, la promoció de la producció ecològica a través dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials i la difusió d’estadístiques de l’alimentació i la producció ecològica.