AJUTS | 15/10/2018  Ruralcat

Agricultura ha abonat 6,4M d'euros de l'ajut de plans de reestructuració de la vinya a 1.654 viticultors

En el període 2014-2018 a Catalunya s'ha destinat gairebé 34M€ euros a aquests ajuts per a una superfície de 9.054 hectàrees, el que representa el 8% del pressupost total destinat a l'estat i el 8,7% del total de la superfície.

L’ajut vol impulsar l’augment de la competitivitat de les explotacions vitivinícoles i afavorir la seva modernització

L’ajut vol impulsar l’augment de la competitivitat de les explotacions vitivinícoles i afavorir la seva modernització

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya va fer efectiu el passat 11 d’octubre un nou pagament de l’ajut dels plans de reestructuració de la vinya, amb el qual en total enguany s’haurà pagat a 1.654 viticultors un total de 6.477.109 euros corresponents a les campanyes 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014, i 2012/2013. Es tracta d’ajuts del Fons Europeu Agrícola de Garantia Agrària (FEAGA).

Amb aquest i els anteriors pagaments efectuats el maig, juny i setembre, s’ha aconseguit incrementar en 1,4 M euros l’import inicial de 5.039.678 euros assignat a Catalunya en aquest concepte pel Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA). Això ha estat possible per l’esforç de tots els agents implicats en la gestió dels ajuts (grups de reestructuració, equips de suport al territori, i personal del DARP) que des de la fase de sol·licituds fins a la de pagaments, passant per l’execució de tots els controls, garanteixen una correcta utilització dels fons comunitaris.

Val a dir que en el període 2014-2018 a Catalunya s’ha destinat 33.957.448 euros als ajuts dels plans de reestructuració de la vinya a una superfície de 9.054 ha. Això representa el 8% del pressupost total destinat a l’estat i el 8,7% del total de la superfície.

L’ajut de reestructuració i reconversió de la vinya és una mesura del Programa de suport al sector vitivinícola, previst al Reglament (UE) 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 desembre de 2013, pel qual es crea una organització comuna de mercats dels productes agraris, i que preveu que cada Estat membre presenti a la Comissió un projecte de programa de suport de cinc anys que comprengui mesures d'ajut al sector vitivinícola. 

L’ajut té un finançament 100% de la Unió Europea (UE) i vol impulsar l’augment de la competitivitat de les explotacions vitivinícoles i afavorir la seva modernització i l’adequació varietal a les tendències del mercat per tal de reforçar l’estructura del sector.