DARP | 16/10/2018  Ruralcat

La Renda Agrària de Catalunya s’incrementa un 25% el 2017 assolint els 2.145M d’euros

D’acord amb l’estimació efectuada pel DARP, la renda agrària de Catalunya va assolir l’any passat la xifra de 2.145 milions d’euros (a preus corrents), mentre el 2006 es va situar en 2.040 milions.

L’any passat el valor de la producció porcina es va incrementar un 11%

L’any passat el valor de la producció porcina es va incrementar un 11%

La Renda Agrària de Catalunya va registrar el 2017 un molt fort increment respecte la de 2016, en concret del 24,8%, en situar-se en 2.145 milions d’euros (a preus corrents), mentre l’any passat va ser de 2.040 milions, segons l’estimació del Gabinet Tècnic del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya.

I a nivell de preus constants, la xifra assolida el 2017 és de 1.950 milions d’euros i, prenent com a base l’any 2006, es constata que queda encara per sota del valor d’aquell any (-4,4%).

L’important increment és degut, principalment, als preus dels productes ramaders, que en general van ser molt favorables durant l’any 2017. En canvi, el sector agrícola va créixer només lleugerament (+2,34%) en relació a l’any anterior.

Com és sabut, el sector porcí acaba sent determinant en el comportament de la renda agrària. De fet, l’any passat el valor de la producció porcina es va incrementar un 11%, el que en termes absoluts equival a un increment de la producció final ramadera de 176 milions d’euros per uns preus de venda que van augmentar en un percentatge similar. A més, la major part de les altres produccions ramaderes i carns també van veure incrementats els preus fins al punt que el conjunt de totes elles va pujar un 10%, equivalent a 280 milions d’euros d’increment.

Quant a les produccions agrícoles, val a dir que l’esmentat 2,34% d’increment es produeix tot i la davallada de preus de la fruita fresca i de la fruita seca, i la baixada de producció dels principals cereals (ordi, blat, blat de moro i arròs). En canvi, queda compensada per l’increment de producció de la fruita (en part per una actualització de rendiments) i els bons preus, comparats amb l’any 2016, dels cereals, del vi i el most, i de l’oli.

Finalment, cal assenyalar que els consums intermedis i el valor de les subvencions també van ser favorables, fent tot plegat que l’any 2017 hagi estat un any molt positiu pel que fa a la renda agrària.