INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA | 18/10/2018  Ruralcat

El Laboratori Agroalimentari obté l’ampliació de l'abast de l'acreditació d’acord a la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005

L’ampliació, realitzada per l’ENAC, s’ha obtingut amb un total de 12 determinacions analítiques.

Aquest programa d’acreditació permet visualitzar millor els laboratoris que estan en disposició d’oferir un servei acreditat integral.

Aquest programa d’acreditació permet visualitzar millor els laboratoris que estan en disposició d’oferir un servei acreditat integral.

Amb data 11 d’octubre de 2018 el Laboratori Agroalimentari ha vist ampliat el seu abast d'acreditació després d'haver superat amb èxit l'auditoria de revaluació, realitzada per la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), de l’expedient nº157/LE309 d’acord a la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005

L'abast d'acreditació, recollit a l'annex Tècnic Rev.31 i consultable a la web del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i a la web d'ENAC, s’ha ampliat amb les següents determinacions analítiques:

- Determinació de cloramfenicol en orina animal per cromatografia líquida amb detector d’espectrometria de masses (LC-MS/MS), d’acord als requeriments de la Decisió 2002/657/CE.

- Determinació de micotoxines en pinsos i cereals per cromatografia líquida amb detector d’espectrometria de masses (LC-MS/MS): Aflatoxina B1, Aflatoxina B2, Aflatoxina G1, Aflatoxina G2, Ocratoxina A, Zearalenona, Deoxinivalenol, Fumonisina B1, Fumonisina B2, Fumonisina B3, T-2 i HT-2.

-  Determinació de residus de pesticides organoclorats en pinsos per cromatografia de gasos amb detector d’espectrometria de masses (GC-MS/MS): Dieldrin (∑ Dieldrin + Aldrin), Clordà (∑ cis-Clordà + trans-Clordà + Oxiclordà), DDT (∑ DDT + DDE + DDD), Endosulfan (∑ α+ β+ Sulfat), Endrin (∑ Endrin i deltacetoendrin), Heptaclor (∑ Heptaclor + cis + trans), Hexaclorobenzè, HCH (α-HCH, β-HCH, γ-HCH (Lindà)).

- Incorporació de 13 nous analits en la determinació de residus de pesticides per cromatografia de líquids amb detector d’espectrometria de masses (LC-MS/MS) en material i producte vegetal no processat: Azoxitrobina, bupirimat, ciprodinil, difenoconazol, fenpropatrina, fluopiram, flusilazol, oxadixil, pirimetanil, piriproxifen, quinoxifen, tetraconazol i tolifluanida.

- Incorporació dels b-agonistes salbutamol i zilpaterol a la determinació de b-agonistes en pèl animal per cromatografia líquida amb detector d’espectrometria de masses (LC-MS/MS), d’acord als requeriments de la Decisió 2002/657/CE.

- Ampliació de l’abast flexible en formulats fitosanitaris amb la incorporació de les matèries actives 2,4-D, Clopiralida, MCPA, Penoxsulam i Tebuconazol en la determinació de contingut de matèries actives per cromatografia líquida amb detector de espectrofotometria de díodes en sèrie (LC-DAD).

- Determinació qualitativa de nitrits en pinsos i  matèries primeres.

- Determinació quantitativa de nitrits en pinsos i matèries primeres d’origen vegetal.

- Detecció i quantificació d’OGM’s per PCR a temps real (qPCR) en blat de moro.

- Determinació  del Serotipat de Salmonella spp. d’acord a la ISO/TR 6579-3:2017

- Incorporació del Sodi, Magnesi, Calci i Fòsfor en la determinació d’elements en pinsos i matèries primeres per espectrometria d’emissió atòmica amb plasma acoblat inductivament (ICP-AES). Per aquesta mateixa determinació, també s’ha abaixat el Límit de quantificació (LQ) del Ferro fins a 20 mg/kg, per tal de donar compliment al que s’estableix al R(CE)152/2009 amb l’objecte de determinar si els pinsos de lactància amb nivells de Fe inferiors a 50 mg/kg superen els 30 mg/kg.

- Ampliació de la determinació d’investigació de Salmonella spp. a sucs de fruita i a verdures i hortalisses d’acord a la ISO 6579-1:2017.

Cal destacar també que, d’acord a la NT-70.06 d’ENAC ("Programa de Acreditación Ensayos físico-químicos de aceites de oliva y de aceites de orujo de oliva”), en l’actual abast d’acreditació del Laboratori s’ha inclòs la menció a aquest programa en els següents termes: “Ensayos físico-químicos y de valoración organoléptica para las características de calidad y pureza de los aceites de oliva”.

Aquest programa d’acreditació permet visualitzar millor els laboratoris que estan en disposició d’oferir, més enllà dels assajos en concret, un servei acreditat integral més d’acord amb les necessitats del mercat i als requeriments del control oficial.