SEGURETAT ALIMENTÀRIA | 22/10/2012  AlimenCat/ACSA

Els casos de salmonel·losi es redueixen a la meitat en sis anys

En els darrers anys s'han augmentat els esforços i autocontrols de les explotacions avícoles per tal de reduir la presència de salmonel·la en les aus

OUS

Segons dades del sistema de notificació microbiològica, els casos de salmonel·losi en humans a Catalunya s’han reduït més d’un 50 per cent en sis anys, passant de 3.790 afectats al 2004 als 1.693 al 2010.

 
Alhora, també s’ha reduït de forma molt significativa el nombre de brots de malalties de transmissió alimentària causats per salmonel·la, tenint en compte que a l’any 2006 es van registrar 39 brots mentre que a l’any 2010 només van haver 8 brots.
 
Aquestes dades s’han presentat en el marc del Congrés Internacional sobre Autocontrol i Seguretat Alimentària que s’ha celebra aquests mes d’octubre a Barcelona.
 
Actualment, la salmonel·la és una de les causes més freqüents de brots de toxiinfeccions alimentàries i d'alteracions gastroentériques a Catalunya i a tota Europa, i està associada al consum d’aliments contaminats.
 
En general, a la Unió Europea (UE)  la Salmonella enteritidis i Salmonella typhimurium són els serotips més freqüentment relacionats amb malalties humanes. Els casos en humans de Salmonella enteritidis estan associats majoritàriament al consum de carn d’aviram i ous insuficientment cuinats; en canvi, els casos de Salmonella typhimurium estan associats més freqüentment al consum de carn de porc, aviram, boví, xai i productes lactis.
 
Per aquest motiu, es relaciona la reducció dels casos de salmonel·losi en humans amb els esforços de minimització de la prevalença d’aquest agent a les explotacions avícoles els darrers cinc anys, gràcies a l’inici dels programes de vigilància i control de les salmonel·losis zoonòtiques d’importància per a la salut pública en aus de corral a les explotacions avícoles de Catalunya. 
 

El control requereix una estratègia global a tota la cadena alimentària 

 
El control de la salmonel·la en els aliments és un problema molt complex que requereix una estratègia global a tota la cadena alimentària, des de la producció de matèries primeres fins a la comercialització dels diferents productes.  
 
Des de fa anys, l’administració i els avicultors han augmentat els esforços i autocontrols de les explotacions, mitjançant mesures de bioseguretat i la vacunació de gallines ponedores i reproductores, per tal de reduir la presència de salmonel·la en les aus en resposta a la normativa de la Unió Europea (UE) per eradicar la presència d'aquest bacteri. Aquesta normativa es va engegar inicialment en les aus perquè segons dades epidemiològiques els ous i la carn de pollastre són els productes més directament relacionats amb els casos de salmonel·losis humana a la UE.
 
Un altre element essencial per a la prevenció de la salmonel·losis humana és la millora en les pràctiques de preparació d'aliments mitjançant l'educació dels manipuladors d'aliments i dels consumidors. Concretament, mitjançant la conscienciació sobre la higiene a la cuina, el maneig i conservació adequats dels aliments, el control de la contaminació creuada durant el seu processament, les mesures per prevenir la contaminació per manipuladors i, per últim, el tractament culinari adequat per limitar el risc d'infecció.
 
Mitjançant aquestes estratègies de control de la salmonel·la i la col·laboració entre els diferents sectors implicats, incloent-hi veterinària i salut pública, s’està abordant amb eficàcia la prevenció de les zoonosis de transmissió alimentària.