DOSSIER TÈCNIC | 19/10/2018  Ruralcat

Dossier tècnic nº93: “Les DOP i IGP agroalimentàries de Catalunya”

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha editat el Dossier Tècnic número 93, dedicat en aquesta ocasió a les Denominacions d’Origen i les Indicacions Geogràfiques Protegides.

Aquest Dossier Tècnic està dedicat a la política de qualitat agroalimentària a Catalunya

Aquest Dossier Tècnic està dedicat a la política de qualitat agroalimentària a Catalunya

Catalunya presenta un patrimoni agroalimentari molt ric que la Generalitat de Catalunya va voler protegir i valoritzar des dels seus inicis. Actualment, les denominacions d’origen i les indicacions geogràfiques protegides dels productes agroalimentaris no vínics són règims de qualitat i origen establerts i regulats per un reglament europeu, el Reglament (UE) nº 1151/2012. En l’actualitat, l’Estatut estableix que la Generalitat de Catalunya té la competència exclusiva sobre les denominacions d’origen i les altres mencions de qualitat, i en matèria de qualitat dels productes agroalimentaris. 

Tal com presenta el Director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Carmel Mòdol, aquest Dossier Tècnic està dedicat a la política de qualitat agroalimentària a Catalunya i, específicament, a les denominacions d’origen i indicacions geogràfiques protegides de productes agroalimentaris no vínics. El dossier aborda el tema d’una manera global i pretén donar una visió històrica per conèixer com s’ha arribat a la situació actual, i fa una fotografia del present i planteja perspectives de futur. 

L’article “La política de qualitat agroalimentària diferenciada de Catalunya”, a càrrec de la Cap del servei de Promoció de la Qualitat Agroalimentària del DARP des del 1994 fins al maig del 2018, Montserrat Domènech, fa una revisió de la política de qualitat agroalimentària diferenciada que ha desenvolupat el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació des de que van començar les actuacions en aquesta matèria. Es descriu el procés normatiu i d’aplicació que s’ha dut a terme, a partir de les primeres normes elaborades pel DARP fins a la regulació actual, en el marc de les normatives europees. Es centra fonamentalment en les Denominacions d’origen protegides (DOP) i les Indicacions geogràfiques protegides (IGP) agroalimentàries no víniques, encara que també es fa esment a altres figures incloses actualment en la normativa de qualitat agroalimentària. 

Seguidament, l’article “Les DOP i IGP catalanes”, signat per la tècnica del servei de promoció de la Qualitat Agroalimentària del DARP, Sonia Francioli, fa una radiografia de les actuals DOP i IGP de productes agroalimentaris no vínics de Catalunya per saber quines són, com es distribueixen pel territori i les principals característiques de cadascuna d’elles.

El Dossier inclou també altres punts de vista sobre les DOP i les IGP fent una mirada europea de l’Associació de Regions Europees dels Productes d’Origen (AREPO). L’article “L’associació de regions europees dels productes d’origen, protegint i promovent productes de qualitat a Europa”, escrit per la Presidenta d’AREPO i Governadora Adjunta de la regió de Creta en matèria de Política Social, Theano Vrentzou-Skordalaki, explica la Política de Qualitat de la UE, que té com a objectiu la valorització d’aquests productes mitjançant règims de qualitat oficials, i descriu els seus tres règims diferenciats en relació a la producció de productes agrícoles i alimentaris, vins, licors i vins aromatitzats.

Per últim, el Dossier inclou  les experiències d’algunes persones involucrades com a representats d’algunes DOP i IGP. A l’article “Experiència en el sector” s’entrevista a Pere Frigola, expresident de la Comissió Rectora de l’Associació Denominació de Qualitat Poma de Girona, actualment IGP Poma de Girona; Joaquim Comella, primer president IGP Llonganissa de Vic; i Josep Pere Colat, actual president de la Federació Catalana DOP-IGP, que expliquen el seu punt de vista sobre la matèria.