SECTOR AGROALIMENTARI | 08/11/2012  DAAM

Se sotmet a informació pública el Projecte de decret sobre les SAT

El termini d'informació pública és del 9 al 26 de novembre de 2012

aliments

Se sotmet a informació pública el Projecte de decret sobre les societats agràries de transformació (SAT) i les persones interessades poden examinar-lo i formulari-hi al·legacions durant un termini de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de l'edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 6249 - 08/11/2012).

Les societats agràries de transformació són societats civils de finalitat econòmica social, que constitueixen una modalitat associativa pròpia dels sector agroalimentari i que tenen una notable presència en el sector agroalimentari de Catalunya. Fins ara les SAT, més enllà de la seva relació amb el Registre, s’han regulat també per l’Estatut aprovat en el Reial Decret 1776/1981, de 3 d’agost. En tot aquest temps que ha passat des de la seva publicació, l’any 1981, han canviat moltes coses a l’entorn de les SAT i s’ha acumulat molta experiència sobre el seu funcionament.  

Aquest nou Decret deroga el Decret 111/1985, de 25 d’abril, i l’Ordre, de 27 de gener de 1989, i estableix els canvis necessaris per adaptar-se a la normativa actual i per a millorar la qualitat del propi Registre, per tal de fer-lo més àgil, sense afegir cap tràmit addicional, però procurant disposar d’una informació completa sobre el compliment de les obligacions respecte al Registre de les SAT i de les seves inscripcions. Per això, encara que moltes de les disposicions previstes no han sofert modificació, atès que s’ajusten a la normativa actual i han demostrat la seva eficàcia al llarg d’aquest anys, es considera convenient aprovar un nou Decret que contingui en una sola normativa tot el que fa referència a la regulació del seu contingut i funcionament, per tal de facilitar a la ciutadania la tasca de conèixer i complir les normes que regulen el Registre i per raons de seguretat jurídica.
 
La nova regulació flexibilitza alguns requeriments, té en compte la base familiar de moltes SAT, fixa l’import de capital social mínim, els llibres socials passen a ser diligenciats pel Registre, completa el contingut mínim dels estatuts i estableix la documentació que les SAT i les associacions de SAT han de remetre periòdicament al Registre.
 
 
 

Informació relacionada