AJUTS | 16/11/2012  DAAM

Més de 10 milions en ajuts plurianuals per a fusions entre cooperatives agràries

Resolta la convocatòria 2012 del Pla de Cooperatives

IMATGE CAMP

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha concedit els ajuts a l’empara de l’Ordre AAM/50/2012, per la qual es modifica l’Ordre AAM/200/2011,de 2 d’agost, per la qual s’aprovava les bases reguladores dels ajuts per al foment de la concentració, la intercooperació i la modernització de les cooperatives i altres entitats associatives, i es convocava els ajuts corresponents a l’any 2012. Les actuacions objecte de subvenció es duran a terme els anys 2012 i 2013.

 
La millor estratègia per a garantir la viabilitat del sector agroalimentari consisteix a guanyar dimensió concentrant la producció i orientant-la cap al mercat, si és possible cap a la seva internacionalització. Per això, la fusió de cooperatives és una necessitat per a encarar el futur del cooperativisme agrari.
 
Els ajuts concedits van a càrrec de les anualitats 2012 i 2013 del pressupost del Departament, tenien una dotació d’un import màxim de 5.250.000 euros per a cada anualitat, i s’han atorgat en concurrència competitiva atenent criteris de prioritat de manera que les actuacions de concentració per fusió de cooperatives són prioritzades per tal de ser subvencionades. Aquesta circumstància coneguda pel sector ha provocat que s’hagi presentat menys projectes que en altres convocatòries però amb un nivell de concentració cooperativa molt superior. Així, per a la primera anualitat 2012 s’ha pogut atendre totes les sol·licituds elegibles presentades, sense esgotar el pressupost al màxim. 
 
Aquests ajuts estan destinats a sufragar les actuacions derivades dels processos d’integració cooperativa, la millora de la qualitat de la producció i dels serveis agroalimentaris i la comercialització de productes de qualitat, inversions inferiors a 250.000 € per anualitat destinades a la millora i adequació de l’estructura, els processos i els circuits comercials i de distribució agroalimentaris així com l’adequació dels recursos humans per a la millora de la gestió tècnico-econòmica.