PRODUCCIÓ AGRÀRIA | 07/12/2012  RuralCat/DAAM

Nova guia d'interpretació de la normativa europea de producció agrària ecològica

Inclou les noves normes tècniques així com tot un seguit de notes interpretatives, orientades a concretar les normes europees

eurofulla

El marc normatiu que regula la producció agroalimentària ecològica en tota la Unió Europea (UE) està establert pel Reglament (CE) 834/2007 del Consell, de 28 de juny de 2007, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics. Segons aquesta normativa, la producció agroalimentària ecològica és un sistema general de gestió agrícola i producció d’aliments que combina les millors pràctiques ambientals, un elevat nivell de biodiversitat, la preservació de recursos naturals, l’aplicació de normes exigents sobre benestar animal, i una producció conforme a les preferències de determinats consumidors per productes obtinguts a partir de substàncies i processos naturals que contribueixen a la protecció del medi ambient i al desenvolupament rural.
 
Aquest marc jurídic, que va entrar en aplicació el dia 1 de gener de 2009, defineix explícitament els objectius, els principis i les normes aplicables a la producció ecològica, contribueix a la transparència i a la confiança dels consumidors, i estableix una definició harmonitzada del concepte de producció ecològica. Mitjançant l’aprovació del Reglament (CE) 889/2008 es va establir les disposicions d’aplicació dels requisits bàsics establerts en el Reglament (CE) 834/2007.
 
Malgrat tot, l’aplicació d’aquestes normes a la casuística concreta en què es troben els operadors ecològics catalans genera, en ocasions, certes situacions ambigües que cal concretar i establir, per a evitar disfuncions i aportar seguretat i garanties, tant als responsables de la producció, elaboració i comercialització, com als del control i certificació dels productes ecològics.
 
Per tal d’evitar els problemes derivats d’aquestes ambigüitats, el passat mes de maig ja es va establir un nou Quadern de Normes Tècniques de la producció agrària ecològica, aprovat mitjançant Resolució AAM/951/2012, de 15 de maig. Aquest procés de clarificació de les normes europees es completa ara mitjançant l’establiment d’una sèrie de notes interpretatives que s’afegeixen a aquestes normes tècniques, i que es publiquen conjuntament en una guia d’interpretació de la normativa europea de producció ecològica.