AJUTS ZONES RURALS | 18/03/2010  DAR

El programa Leader generarà una inversió de 30 milions i crearà 150 llocs de treball

Els ajuts concedits pel Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) fomentaran projectes que generaran una inversió de 30 milions d´euros en els territoris rurals del programa Leader de Catalunya. D'altra banda, aquests projectes comportaran la creació d'uns 150 llocs de treball i la consolidació d'uns 200 més de manera indirecta.

paisatge rural

 

El DAR ha aprovat 194 sol·licituds d’ajut destinats a la diversificació econòmica de les zones rurals del Programa Leader de Catalunya, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2007-2013, per un import de 7,7 milions d'euros.
L’objectiu principal d’aquests ajuts és el de fomentar els projectes d’inversió per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, creació i desenvolupament de microempreses, foment d’activitats turístiques, conservació i millora del patrimoni rural i actuacions no productives que constitueixin elements de dinamització i creïn sinèrgies amb els projectes productius de l’àmbit territorial Leader, per tal de dinamitzar i consolidar el teixit empresarial dels territoris rurals de Catalunya.
S'han aprovat un total de 194 projectes que s’han gestionat a través dels 13 Grups d’Acció Local Leader que el DAR ha seleccionat per l’aplicació de la metodologia Leader durant el període de programació 2007-2013.
Quant a la tipologia de projectes subvencionats, destaquen els 82 de la mesura de foment d’activitats turístiques i els 60 de la mesura de creació i desenvolupament de microempreses, amb una subvenció aprovada per mesura de 3,9 i 1,5 milions d'euros, respectivament.
En referència als llocs de treball, cal destacar que els proveïdors que han d’executar la inversió generada són empreses ubicades a Catalunya i, majoritàriament, en l’àmbit rural.