OBSERVATORI FORESTAL | 06/12/2018  Ruralcat

La superfície de conreus de regadiu s’ha incrementat un 2,8% en els últims 10 anys a Catalunya

Els conreus representen el 25,9% del total de la superfície de sòl a Catalunya, els terrenys de secà ocupen actualment el 17,5% mentre que els de regadiu el 8,4%. Així es desprèn del gràfic sobre l’evolució dels usos de sòl a Catalunya de l’Observatori Forestal Català en base a les dades del Departament d’Agricultura.

Els conreus de reg ocupen una àrea de 268.662 hectàrees, que representen el 8,4% de tot el sòl català

Els conreus de reg ocupen una àrea de 268.662 hectàrees, que representen el 8,4% de tot el sòl català

Catalunya és un país eminentment forestal. Més de la meitat de la seva superfície, el 64,1%, està ocupada per 2.054.774 hectàrees de terrenys forestals com boscos, bosquines, prats, vegetació i erms naturals.

Els cultius representen el segon gran volum de terreny, representant el 25,9% de la superfície, amb 830.981 hectàrees. Figuren en aquesta classificació tots els terrenys sembrats i plantacions d’espècies amb forta intervenció humana, ja siguin cultius herbacis o llenyosos, guarets, de regadiu o secà. Tot i que els conreus de secà són encara majoritaris al nostre país, amb un total de 562.319 hectàrees (17,5%), el conjunt de cultius de regadiu està creixent en els darrers anys. Actualment, aquests conreus de reg ocupen una àrea de 268.662 hectàrees, que representen el 8,4% de tot el sòl català, en dades de l’any 2017.

Per províncies, Lleida és la que encapçala, amb 157.365 hectàrees, les zones conreades amb regadiu, seguit de Tarragona, amb 67.602 hectàrees, Girona, amb 34.193 ha i, per últim, Barcelona, amb 9.502 ha. Per comarques destaca el Segrià com la zona amb major volum de cultius de regadiu, concretament 69.852 ha totals, seguit de la Noguera, amb 28.151 ha i el Pla d’Urgell, amb 25.018 ha. 

En els darrers 10 anys, la superfície de conreus de regadius s’ha incrementat un 2,8%, tot passant de les 261.207 hectàrees l’any 2007 a les 268.662 hectàrees l’any 2017. L’evolució dels conreus de secà, per contra, ha patit una davallada en aquesta última dècada del 5,9% passant de les 597.537 hectàrees el 2007 a les 562.319 actuals.

El tercer grup l’ocupa el territori urbanitzat, que està format per nuclis urbans, zones urbanes de baixa densitat, zones industrials i comercials, i infraestructura viària, representant el 6,8% del total del sòl amb 217.783 i, per últim, els terrenys sense vegetació, que ocupen el 3,3% del territori, amb 105.665 hectàrees totals.

Així es desprèn de les dades sobre l’evolució de l’ús del sòl a Catalunya de l’Observatori Forestal Català, on es mostra el quadre de distribució general de la superfície de Catalunya i els respectius gràfics d’evolució dels diferents usos, en base a les dades del Departament d’Agricultura.  

L’Observatori Forestal Català és una plataforma gestionada des del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) que recull la informació del sector amb un nou disseny i millora de l’accessibilitat de les dades.