AJUTS MAQUINÀRIA | 25/03/2010  DAR

Es convoquen els ajuts per a la renovació del parc de maquinària agrícola de Catalunya

El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) convoca, de manera extraordinària, els ajuts per a la renovació del parc de maquinària agrícola de Catalunya. El termini per a presentar la sol·licitud finalitza el 24 d'abril de 2010.

tractor blau

La finalitat d'aquests ajuts és desballestar els tractors i les màquines automotrius agrícoles antics i adquirir unitats noves, com sembradores directes, cisternes de purins o escampadores de fertilitzants sòlids, ambdues equipades amb dispositius de localització o les adobadores i els equips per a la distribució de productes fitosanitaris, que es detallen a la web del Ministeri de Medi Rural i Marí.

La quantia base de la subvenció s'estableix en 80 euros per cavall de vapor (CV) de la potència que consta a la inscripció del Registre oficial de maquinària agrícola (ROMA), en el cas de tractors i motocultors a desballestar o per a la resta de màquines automotrius a desballestar, la seva potència fiscal multiplicada pel factor 5, amb la possibilitat d'incrementar aquest import, en funció del tipus de beneficiari i de les característiques del tractor a desballestar i del nou tractor a adquirir.
Podran ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques titulars d'explotacions agràries, que estiguin donades d'alta al sistema especial per a treballadors per compte propi agrari del règim especial de treballadors autònoms, les cooperatives agràries, les cooperatives d'explotació comunitària de la terra, les cooperatives de treball associat que tinguin com a activitat principal l'agrària, les societats agràries de transformació (SAT), altres persones jurídiques que tinguin com a activitat principal l'agrària i les persones físiques o jurídiques l'activitat principal de les quals sigui la prestació de serveis agraris. Els requisits que han de reunir són: tenir la condició de microempresa, petita i mitjana empresa (PIME), complir les normes mínimes en matèria de medi ambient, higiene i benestar animal, ser titular de la màquina agrícola a desballestar, la qual cosa es justificarà mitjançant la seva inscripció al (ROMA). En cas de cooperatives agràries, cooperatives d'explotació comunitària de la terra, cooperatives de treball associat, que tinguin com a activitat principal l'agrària, o les SAT, les persones titulars de la maquinària agrícola a desballestar poden ser els mateixos socis.

Requisits dels tractors i maquinàries

D'una banda el tractor i/o la màquina automotriu a desballestar també haurà de reunir una sèrie de requisits com, per exemple, tenir més de quinze anys d'antiguitat, estar inscrit al ROMA com a mínim un any abans de la data de publicació de l'Ordre al DOGC, estar en condicions d'ús i no d'abandonament, la qual cosa es justificarà amb la presentació de la inspecció tècnica de vehicles (ITV), etc.
En el cas de tractors d'època o històrics, de més de trenta anys d'antiguitat, amb valor de col·lecció o susceptible d'exposició en museus, es podrà substituir el desballestament pel lliurament a una entitat o associació, que en garanteixi la seva retirada de l'activitat agrària, mitjançant un certificat de l'entitat o l'associació en qüestió.
D'altra banda, el nou tractor o la nova màquina agrícola haurà de ser adquirit amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció o, en el cas de les sol·licituds denegades a les darreres convocatòries per manca de disponibilitats pressupostàries, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud presentada en anteriors convocatòries. També ha de quedar inscrit al ROMA com a vehicle de primera adquisició, amb indicació expressa que no pot ser alienat durant un termini mínim de cinc anys a partir de la data de la resolució de concessió d'aquest ajut.