INNOVACIÓ | 21/12/2018  Ruralcat

El Departament continua apostant per les activitats de recerca, desenvolupament i innovació en el sector agroalimentari

El finançament de la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+I) per part del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va ser de 27,4 milions d’euros durant l’any 2017.

Durant l’any 2017 la despesa en activitats d’innovació va augmentar un 54% respecte l’any anterior

Durant l’any 2017 la despesa en activitats d’innovació va augmentar un 54% respecte l’any anterior

En el marc del Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència Agroalimentària 2013/2020, el DARP durant l’exercici pressupostari 2017 va destinar 27.488.264,9 € de fons propis en activitats d’R+D+I i de divulgació i transferència. Aquest import va suposar el 71% de la despesa total realitzada en activitats d’R+D+I. La resta del pressupost (10.994.998,75€) es va obtenir del cofinançament de mesures a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i del Fons Europeu Agrícola de Garantía (FEAGA).

Durant l’any 2017 la despesa en activitats d’innovació va augmentar considerablement respecte l’any anterior, en un 54.36%. La causa d’aquest augment està associada principalment a la implantació del PDR 2014-2020, ja que es va començar a executar el gruix de despesa al 2017, i a l’increment dels imports en les convocatòries del PDR en innovació del sector, com els ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de Grups Operatius de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d’aquest grups.

El finançament d’activitats d’R+D+I per part dels Departaments de la Generalitat de Catalunya es pot desglossar en imports destinats al foment d’actuacions pròpies d’R+D+I (suport a infraestructures, projectes d’R+D, ajuts, etc.) i en imports destinats a la promoció, planificació, divulgació i transferència dels resultats de l’R+D+I.

Pel que fa a la despeses d’actuacions pròpies d’R+D+I del DARP, es van destinar 26,7 milions d’euros, dels quals més del 58% de l’esmentat import es va emprar en actuacions de suport a centres de recerca com l’IRTA, el CTFC, etc. En segon lloc, cal mencionar l’import que es va destinar a ajuts per a la innovació en explotacions i indústries agroalimentàries.

Aquestes despeses en actuacions pròpies d’R+D+I es poden desglossar segons corresponguin a activitats d’R+D (18,03 milions d’euros) o activitats d’innovació (8,64 milions d’euros). Una part d’aquesta darrera xifra es va destinar a donar suport al plantejament i redacció de projectes d'R+D+I i a la realització de projectes pilot innovadors orientats a mitigar el canvi climàtic, donar suport a les energies renovables, la gestió del aigua i la biodiversitat, així com donar suport a projectes innovadors de cooperació entre Grups d’Acció Local.

Pel que fa a actuacions de divulgació i transferència tecnològica, el DARP va destinar un import de prop d’un milió d’euros per activitats d’assessorament, divulgació i comunicació de resultats de l’R+D+I al sector agroalimentari. En aquest sentit, destacar activitats desenvolupades en el marc del Pla anual de transferència tecnològica i del portal RuralCat.

Amb aquests imports mobilitzats, el DARP va ser el tercer Departament que més va contribuir al finançament d’activitats d’R+D+I en el conjunt de la Generalitat de Catalunya, per darrere dels departaments amb competències sobre universitats i recerca, salut i empresa. Això es deu, en part, a l’aportació que fa a diversos centres de recerca i al fet que en l’impuls al sector fa un esforç destacable per promoure’n la innovació.

 

Informació relacionada