REG | 03/01/2019  Ruralcat

L’Oficina del Regant publica una fitxa sobre la qualitat de l’aigua de reg per garantir el funcionament òptim de la instal·lació

La fitxa resumeix els paràmetres i consideracions per optimitzar el control i maneig del reg i minimitzar així els efectes menys desitjables d’algun paràmetre desfavorable.

La qualitat de l’aigua de reg es defineix en base a diferents paràmetres físics i químics

La qualitat de l’aigua de reg es defineix en base a diferents paràmetres físics i químics

La qualitat de l’aigua de reg comprèn la relació entre l’aigua, el sòl i la planta i ha de permetre que la seva absorció pugui maximitzar el rendiment esperat del cultiu de forma sostinguda al llarg del temps. Les conduccions de reg requereixen uns paràmetres fisicoquímics i biològics adequats per a garantir un funcionament òptim de la instal·lació i evitar obturacions que puguin provocar un major cost de manteniment i reparació de la instal·lació. Això és especialment rellevant en les conduccions a pressió. 

Aquesta fitxa, publicada a l’espai d’Informació de l’Oficina del Regant, vol ser un resum dels paràmetres i consideracions a tenir en compte per valorar si l’aigua de la qual disposem és apta per al reg i aportar algunes mesures de maneig per minimitzar, en la mesura del possible, alguna característica no desitjable.

La qualitat de l’aigua de reg es defineix en base a diferents paràmetres físics i químics determinats per la FAO i que són revisats periòdicament. Segons l’origen de l’aigua, la seva composició pot variar al llarg de l’any i del temps. La fitxa inclou diferents taules on es mostren els paràmetres i els valors normals que ofereix un anàlisi d’aigües, com són la conductivitat elèctrica (CE), que mesura de forma indirecta el contingut total de sals dissoltes en la solució, la Relació de Absorció de Sodi (RAS), que és la capacitat d’infiltració d’un sòl condicionada per la presència de certs tipus de sals, l’alcalinitat, la duresa de l’aigua, que ve determinada principalment pels cations de calci (Ca2+) i magnesi (Mg2+) dissolts a l’aigua, i la presència de metalls pesants i de microorganismes patògens

La fitxa també explica com efectuar correctament la presa de mostres d’aigua i el maneig correcte de l’aigua de reg per evitar obstruccions ja siguin per motius físics, químics o biològics, que poden provocar una manca d’uniformitat en el reg, una menor producció i qualitat del cultiu així com un major cost de manteniment i reparació de la instal·lació.

D’altra banda, s'explica com la fracció de rentat, és a dir, el fet d'aplicar una dosi de reg lleugerament superior a la necessària per tal d’afavorir la lixiviació de sals i ions tòxics en l’horitzó de les arrels, permet disminuir els efectes de les sals sobre el cultiu.  

Per últim, el document detalla els principals instruments per conèixer la qualitat de l’aigua. L’anàlisi químic i instrumental en el laboratori són les eines més precises per determinar els diferents paràmetres de la qualitat de l’aigua, tot i que un sistema alternatiu són les tires reactives (tires Tournasol), que ens permeten de forma més ràpida, pràctica i econòmica conèixer el valor aproximat d’alguns dels paràmetres més importants a controlar i que ens permetran ser més eficients en la gestió i maneig d’aquesta aigua. 

Per a més informació consultar la web de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT).