AJUTS | 11/01/2019  Ruralcat

La iniciativa PRIMA ha publicat les convocatòries pel 2019

La iniciativa PRIMA per a la recerca i la innovació de l’àrea Mediterrània té com a objectiu la posada en pràctica de polítiques conjuntes de recerca i innovació sota una estratègia comuna de tots els països participants per abordar reptes com la manca d’aigua, l’agricultura i la seguretat alimentària.

Logo de PRIMA

Logo de PRIMA

El procés de convocatòria consta de dues etapes i d'una avaluació centralitzada per la Fundació PRIMA. Les convocatòries pel 2019 inclouen a la secció 1: Gestió de l’aigua, Sistemes d’agricultura, Cadena de valor agroalimentari, Nexus 2019 RIA i Nexus 2019 CSA, i la secció 2: Multitopic. El pressupost total estimat per a la Secció 1 és de 28M € (des de la UE) i per a la Secció 2 de 34,95M € (des dels països). El nombre previst de projectes finançats és de fins a 18 per a la Secció 1 i de 35 per a la Secció 2. 
 
La Secció 1 inclou accions i activitats: Accions de Recerca i Innovació (RIA), i accions d'Innovació (IA) amb quatre convocatòries diferents, mentre que la Secció 2 engloba Activitats de Recerca i Innovació (RIA) basades en normes nacionals seleccionades a partir de convocatòries de propostes obertes i competitives transnacionals, organitzades per la Fundació PRIMA i finançades pels organismes nacionals de finançament dels països participants  amb una convocatòria que inclou sis línies de recerca.
 
Les convocatòries són les següents:
 
 
Les activitats haurien de dedicar-se al desenvolupament i validació d'una gestió eficaç de l'aigua, en particular els equilibris d'aigües subterrànies i els sistemes d'assignació optimitzats per a usos agrícoles, la monitorització (in situ i amb control remot) i les eines de modelatge per avaluar i pronosticar l'estat i les tendències quantitatives i qualitatives dels aqüífers. Les solucions es basaran en els resultats ja assolits a la regió en la gestió sostenible de les aigües subterrànies (inclosos aspectes quantitatius i qualitatius).
 
Pressupost: 6,4M€
Data límit propostes inicials: 28/02/2019
Data límit propostes finals: 16/07/2019
 
 
Els projectes haurien de contribuir a:
 
Millora de l'eficiència i els procediments i tecnologies de control climàtic cost-eficaços per al cultiu d'hivernacle durant tot l'any a la Mediterrània.
Desenvolupament de tecnologies i pràctiques innovadores per a la producció de cultius ecològics.
Desenvolupament de la gestió integral de plagues, innovadora i respectuosa amb el medi ambient.
Desenvolupament de nous materials biodegradables que s'utilitzaran en els sistemes de cultiu capaços de minimitzar l'eliminació de residus i contaminants al medi ambient.
Mètodes de cultiu nous, rendibles i socialment acceptats destinats a millorar les condicions de mà d'obra.
Noves eines (bones pràctiques, sistema de suport a la presa de decisions, models, plataformes de discussió i codesenvolupament, TIC, etc.) que ajuden els agricultors a millorar la gestió. 
 
Pressupost: 4,5M € per les accions RIA + 6,4 M € per les accions IA
Data límit propostes inicials: 28/02/2019
Data límit propostes finals: 16/07/2019 
 
 
Les propostes s'han de centrar en desenvolupar i implementar solucions innovadores, eines tecnològiques i/o solucions digitals i protocols per aconseguir la traçabilitat i confirmar l'autenticitat dels productes alimentaris mediterranis (oli d'oliva exclòs) amb l'objectiu de detectar el frau en els productes alimentaris tradicionals mediterranis.
 
Les propostes s'han de centrar en els productes d'alt valor afegit, més exposats al frau i valoritzar les produccions que s'han interromput, però tenen un valor nutritiu i són importants per a la conservació de la biodiversitat. 
 
La proposta també ha de tenir com a objectiu crear xarxes transnacionals de laboratoris, validar i harmonitzar protocols, compartir dades obertes sobre productes alimentaris de la tradició mediterrània, donar un suport sòlid als òrgans de certificació i control i crear capacitat en tecnologies clau habilitadores relacionades amb l'autenticitat i la traçabilitat.
 
Pressupost: 6,4M €
Data límit propostes inicials: 28/02/2019
Data límit propostes finals: 16/07/2019 
 
Secció 1: Nexus 2019 RIA
 
L'enfocament de Nexus defensa l'ús eficient i integrat de la terra, l'aigua i altres recursos vitals, com una forma de minimitzar les compensacions i maximitzar les sinergies entre sectors i generar beneficis econòmics, ambientals i socials compartits. Per tant, és igualment important identificar els enfocaments i eines existents de Nexus, així com els seus beneficis provats, i desenvolupar-ne de nous, alhora que es codifiquen i s’actualitzen els coneixements en el camp Nexus.
 
En resposta a aquesta convocatòria, els grups d'interès rellevants de la regió mediterrània haurien de concebre un projecte de demostració per avaluar les eines i enfocaments existents del Nexus i desenvolupar-ne de nous per aconseguir beneficis socials, ambientals i econòmics a través de la governança integrada dels diferents sectors que utilitzen l'aigua, és a dir, l'agricultura , la producció d'aliments i el manteniment de serveis ecosistèmics. 
 
Pressupost: 3,2M € 
Data límit propostes inicials: 28/02/2019
Data límit propostes finals: 16/07/2019
 
Secció 1: Nexus 2019 CSA
 
Les propostes s'han de dedicar a aprofitar millor els resultats previs en termes de les millors pràctiques obtingudes per tots els actors rellevants de l'àrea mediterrània en el marc de les iniciatives de la UE i els projectes H2020, però també per organitzacions internacionals rellevants com la FAO, el FIDA, ICARDA, que han promogut activitats d'R + D en els darrers anys centrades en les prioritats relacionades amb PRIMA SRIA. 
 
Pressupost: 1,1M €  
Data límit: 28/02/2018
 
Secció 2: Multitopic 2019 
 
Es preveu que els resultats del projecte contribueixin a:
 
Desenvolupar equilibris d'aigua adequats i estimar la quantitat adequada d'aigua disponible per al reg que garanteixi la seguretat i la seguretat de l'aigua (qualitat i quantitat d'aigua).
Sistemes de suport a la decisió basats en dispositius rendibles i sensors per al reg a causa de la qualitat de l'aigua i les restriccions de quantitat.
Tecnologia de tractament d'aigua per a necessitats específiques de reg (per exemple, reg de precisió).
Indicadors de rendiment millorats en els nivells de reg agrícola i col·lectiu.
Utilització de l'aigua convergent als requisits d'aigua de reg per a una eficiència d'irrigació optimitzada.
Eficiència econòmica que condueixi a una alta protecció de l'equilibri de l'aigua, a la productivitat de l'aigua, similar o superior a la dels usos alternatius de l'aigua social.
Aconseguir un nivell d'aigua estable i segur i els fluxos ecològics i els nivells de salinitat del sòl, compatibles amb els cultius locals comuns.
Limitar la càrrega de nitrat dels fluxos de retorn de reg a través de millores en la fertilització, el reg i garantir mesures estrictes correctes per combatre l'eutrofització dels cossos d'aigua.
Combinar la protecció dels ingressos dels agricultors amb la protecció mediambiental dels cossos d'aigua mediterranis, contribuint així als mitjans de subsistència de les comunitats rurals, tot preservant el medi ambient.
Reforçar les capacitats i habilitats dels professionals locals en favor de l'ocupabilitat i l'empoderament econòmic, la comprensió dels equilibris d'aigua i la disponibilitat real de l'aigua, assegurant les habilitats de planificació integrades que equilibren les activitats agrícoles amb disponibilitat d'aigua i, a més llarg termini, la manca de mà d'obra qualificada reduïda.
 
Pressupost: 34,9M €
Data límit propostes inicials: 21/02/2019
Data límit propostes finals: 04/09/2019
 
Les propostes es presentaran a través de la pàgina web de PRIMA. Des del CDTI s’ofereix assessorament previ de propostes a través de la Divisió de Programes Europeus (Secció 1) i de la Direcció d'Avaluació i Cooperació Tecnològica (Secció 2).
 
Aquelles empreses espanyoles que participin en la Secció 2 hauran de presentar, de manera simultània a la seva sol·licitud internacional al web PRIMA, una sol·licitud a la seu electrònica de CDTI (denominada PRI) per tal que l'organisme pugui determinar la seva elegibilitat per rebre finançament.
 
Per poder complir el calendari d'elegibilitat d'PRIMA, aquesta sol·licitud a la seu electrònica de CDTI, al costat de la documentació requerida, ha d'estar presentada abans del 4 de març de 2019.
 
La Iniciativa PRIMA-Partnership on Research and Innovation in the Mediterranean Area va ser aprovada el 13 de Juny de 2017 per el Parlament Europeu per desenvolupar les solucions necessàries per a una gestió més sostenible dels sistemes d'aigua, agricultura i cadena agroalimentària en l'àrea mediterrània. A través de projectes de R+D en cooperació, PRIMA té com a objectiu desenvolupar capacitats de recerca i innovació i desenvolupar coneixements i solucions innovadores comuns per a sistemes agroalimentaris i de subministrament d'aigua a l'àrea mediterrània per fer-sostenibles, en línia amb els Objectius de desenvolupament Sostenible de l'agenda de l'ONU 2030 (SDGs).
 
El Programa PRIMA compta amb 19 països compromesos amb la iniciativa, entre els quals hi figura Espanya.
 

Informació relacionada