GRUPS OPERATIUS | 14/01/2019  Ruralcat

Codorníu ha liderat un projecte que permet estalviar un 25% l’aigua de reg en vinya amb l’ús de noves tecnologies

Aquest projecte, finançat a través de la operació 16.01.01 de cooperació per a la innovació del PDR de Catalunya 2014-2020, ha comptat amb la coordinació de l’IRTA i la participació de la Comunitat de Regants de Raïmat.

Amb l’aplicació del reg de precisió es va poder estalviar un 25% d'aigua

Amb l’aplicació del reg de precisió es va poder estalviar un 25% d'aigua

En viticultura per vinificació és necessari mantenir un equilibri entre producció i qualitat per assolir els màxims ingressos. El projecte “Rendibilitat de l'aplicació de noves tecnologies per a la consecució d'un reg amb màxim d'eficiència hídrica en una finca pilot de 100HA de vinya ecològica i convencional“ ha volgut establir una nova metodologia integrada i basada en l’ús d’eines d’informació geogràfica, teledetecció i models de simulació de cultius i reg per tal de facilitar al productor la gestió del reg d’una finca comercial de forma efectiva i pràctica i assolir el màxim d’eficiència hídrica

El projecte es va dur a terme en una finca pilot experimental de 100 hectàrees de vinya ecològica i convencional.  La integració de les noves tecnologies va tenir en compte diferents aspectes com la gestió i control de l’estrès hídric dels cultius per cada sector de reg d'una gran finca, així com la reducció de l’aplicació de fitosanitaris i fertilitzants mitjançant la reconversió de la producció de vi en ecològic.

Per assolir l’objectiu es va utilitzar l’última tecnologia en programació de regs, teledetecció i models de cultius. Així mateix, també es van aplicar millores en l’enginyeria de la xarxa de reg mitjançant protocols de sectorització parcel·lària basada en tècniques de teledetecció per tal d’obtenir zones més homogènies. Tot això va permetre aplicar els recursos amb major precisió per tal d'evitar la incidència d'eutrofització de freàtics i rentats de sòl excessius.

Amb l’aplicació del reg de precisió es va poder estalviar un 25% d'aigua en comparació amb els anys anteriors. A més, es va millorar el rendiment productiu i la qualitat dels raïms. L'anàlisi de la variabilitat espacial dins de la finca, utilitzant índexs de vigor vegetatiu obtinguts amb imatges multispectrals de satèl·lit, va mostrar una reducció significativa del creixement vegetatiu, dins el mateix sector de reg, entre l’any 2015 fins al final de l’activitat l’any 2017. 

Com a conclusió, aquesta tecnologia permet beneficiar els viticultors mitjançant l'augment de l'eficiència en l'ús de l'aigua i la millora del rendiment i composició del raïm.

El projecte, que ha comptat amb un pressupost de 203.000€, l’ha portat a terme el Grup Operatiu liderat per Codorníu i coordinat per l’IRTA, amb la participació de la Comunitat de Regants de Raimat. 

Un Grup Operatiu és un partenariat en què els seus membres comparteixen interessos comuns entorn a un projecte d’innovació específic i de caràcter pràctic vinculat al sector agroalimentari. Els Grups Operatius poden rebre finançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) per a la constitució i redacció del projecte comú o bé per a l’execució d’un projecte pilot innovador.