PAGAMENT ÚNIC | 16/01/2013  DAAM

El DAAM realitza una assignació de drets definitius de pagament únic per 38,55 milions

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha efectuat l'assignació de drets definitius de pagament únic a 23.642 productors, amb un import de 38,55 milions d'euros

Tractor segant un camp de blat. Autora: Marta Montmany

Tractor segant un camp de blat. Autora: Marta Montmany

Aquesta assignació definitiva de drets és conseqüència de la incorporació al règim de pagament únic de diferents ajuts directes durant el 2012, completant d’aquesta manera la desconnexió dels ajuts directes. Concretament, aquest 2012 s’han desconnectat l’abandonament de la vinya, la prima a les proteaginoses, la prima al sacrifici de bovins, l’ajut a la transformació de farratges dessecats, l’ajut a la producció de llavor certificada, l’ajut per superfície als fruits de closca, i l’ajut específic de l’arròs, quedant únicament la prima de vaques alletant com a únic ajut connectat.

 
El pagament únic, ajut desconnectat no lligat a la producció, és l’ajut directe més important a les explotacions agràries, tant en nombre de beneficiaris com en import pagat, essent una de les actuacions prioritàries de la Política Agrària Comuna (PAC), amb finançament 100% de la Unió Europea (UE).
 
Aquest és un ajut als agricultors que té com a objectiu fonamental el suport a la renda i garantir la viabilitat econòmica de les explotacions a llarg termini, contribuint així a evitar l’abandonament de les terres i de l’activitat agrària, el despoblament del medi rural, i a fomentar l’equilibri territorial i l’obtenció i subministrament d’aliments a la població. També pretén donar un suport específic als agricultors tenint en compte la importància de l’agricultura com a font de producció de béns públics per al conjunt de la ciutadania que el mercat no remunera: el manteniment del paisatge, la biodiversitat, la prevenció d’incendis, etc.
 
L’assignació d’aquest ajut es realitza en funció d’uns drets de pagament basats en els valors històrics dels ajuts rebuts en uns anys de referència. D’acord amb aquest concepte, s’ha efectuat aquesta assignació de drets definitius dels ajuts que s’han desconnectat el 2012.