AJUTS | 17/01/2019  Ruralcat

Agricultura ha abonat 1,08 M d'euros de l'ajut de plans de reestructuració de la vinya de la campanya 2018-2019 a 261 viticultors

L’ajut vol impulsar l’augment de la competitivitat de les explotacions vitivinícoles, afavorir la seva modernització i l’adequació varietal a les tendències del mercat, per tal de reforçar l’estructura del sector.

Aquest és el primer pagament del nou període de Plans de reestructuració de vinya 2019-2023

Aquest és el primer pagament del nou període de Plans de reestructuració de vinya 2019-2023

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) va abonar el passat divendres, 11 de gener el pagament de la bestreta de l’ajut dels plans de reestructuració de la vinya que 261 viticultors van sol·licitar en la seva Declaració Única Agrària (DUN) 2018. En concret, s’ha pagat 1.081.150,62 euros per a la reestructuració de 337,36 hectàrees de vinya de 12 comarques.

Atès que l'import de les operacions de les sol·licituds a finançar durant el primer exercici supera el pressupost disponible, i d’acord amb les puntuacions de prioritat que estableix l’ordre reguladora de l’ajut, la Comissió de Valoració ha fixat la puntuació mínima en 3 punts, i ha establert el següent percentatge de prorrateig a aplicar al finançament de les despeses de reestructuració i/o reconversió de la vinya:

- Sol·licituds amb 5 punts: 50%
- Sol·licituds amb 4 punts: 35%
- Sol·licituds amb 3 punts: 35%

En cas que la disponibilitat pressupostària per a l’exercici 2019 augmenti, el percentatge de finançament de les sol·licituds aprovades es podrà revisar a l’alça, sense superar mai el màxim del 50%, mitjançant una nova resolució de pagament.

Les sol·licituds per a la campanya 2018-2019 que no s’han aprovat, es poden tornar a presentar en el proper període de sol·licitud, per a ser iniciades a partir de la campanya 2019-2020.

L’ajut de reestructuració i reconversió de la vinya és una mesura del Programa de suport al sector vitivinícola, previst al Reglament (UE) 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 desembre de 2013, pel qual es crea una organització comuna de mercats dels productes agraris, i que preveu que cada Estat membre presenti a la Comissió un projecte de programa de suport de cinc anys que comprengui mesures d'ajut al sector vitivinícola. 

Té un finançament 100% de la Unió Europea, que persegueix impulsar l’augment de la competitivitat de les explotacions vitivinícoles, afavorir la seva modernització i l’adequació varietal a les tendències del mercat, per tal de reforçar l’estructura del sector.

En el període 2014-2018 a Catalunya es va destinar 33.957.448 euros als ajuts dels plans de reestructuració de la vinya per a una superfície de 9.054 hectàrees. Va representar el 8,0% del pressupost total destinat per l’estat i el 8,7% del total de la superfície.

Per a més informació i mapes de distribució: http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/190115_not_pagament_ajut_reestructuracio_vinya_2018