AJUTS | 24/01/2019  Ruralcat

Agricultura convoca els ajuts del Fons Europeu Marítim i de la Pesca per a l’any 2019

Aquests ajuts es convoquen en el marc del Programa operatiu del Fons Europeu Marítim i de la Pesca per al període 2014-2020 amb l’objectiu de fomentar una pesca i aqüicultura sostenible des del punt de vista mediambiental, eficient en l'ús dels recursos, innovadora, competitiva i basada en el coneixement, així com per fomentar la seva comercialització i la transformació.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 de gener de 2019

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 de gener de 2019

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha convocat per a l'any 2019 els ajuts del Fons Europeu Marítim i de la Pesca destinats al sector pesquer i aqüícola català, inclosa la comercialització i transformació, d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'Ordre ARP/353/2016, de 23 de desembre.

Els ajuts que preveu aquesta convocatòria, per un import total d’un milió d'euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Marítim i de la Pesca, d'acord amb el que preveuen el Reglament FEMP i el Programa operatiu d'intervenció comunitària del FEMP per al període 2014-2020.

Els percentatges de cofinançament són del 75% a càrrec del FEMP i del 25% a càrrec del DARP, exceptuant la mesura corresponent a la substitució de motors, que serà del 50% a càrrec del FEMP i del 50% a càrrec del DARP.

Les línies d’ajut destinades al desenvolupament sostenible de la pesca tenen un import de 208.153 euros, les de desenvolupament sostenible de l’aqüicultura de 430.584 euros i les comercialització i transformació, 361.261 euros. La quantia dels ajuts es determinarà segons el nombre de sol·licituds presentades i la disponibilitat pressupostària, d'acord amb els criteris de selecció i de valoració que estableixen en la resolució, i tenint en compte els imports màxims per cada línea d’ajut.

Aquests imports es poden ampliar en 4.322.995,19 d'euros més, segons la disponibilitat efectiva del crèdit en el moment anterior a la resolució de concessió.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 de gener de 2019. El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la, per escrit o per via telemàtica, a la persona sol·licitant serà de sis mesos a comptar des de la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa, la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu. 

Els ajuts concedits es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts. 

Les persones beneficiàries han de realitzar les actuacions objecte d'ajut i justificar-les a la Direcció General de Pesca i Afers Marítims abans de la data que estableixi la resolució de concessió i com a màxim el 30 de setembre de 2019.
 

Informació relacionada