PRODUCCIÓ ECOLÒGICA | 29/01/2013  RuralCat/DAAM

Fixen els criteris d'aplicació de la normativa europea de producció i etiquetatge ecològics

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ja ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Resolució per la qual s'aprova la Instrucció relativa als criteris d'aplicació de la normativa europea de producció i etiquetatge dels productes ecològics.

L'euro fulla, el logotip europeu dels productes ecològics

L'euro fulla, el logotip europeu dels productes ecològics

L’aplicació de les normes europees, establertes pels Reglaments 834/2007 i 889/2008, a la casuística concreta en què es troben els operadors catalans de la producció ecològica genera, de vegades, certes situacions ambigües que cal concretar i establir, per evitar disfuncions i aportar seguretat i garanties, tant als responsables de la producció, elaboració i comercialització, com als responsables del control i certificació dels productes ecològics.

 
Per a solucionar aquesta situació, el DAAM ja va aprovar el Quadern de Normes Tècniques (QNT) de la producció agroalimentària ecològica el maig de 2012, que ara es veu complementat per aquesta Instrucció relativa als criteris d’aplicació de la normativa europea de producció i etiquetatge dels productes ecològics. Tant les normes tècniques com aquests criteris d’aplicació s’orienten a garantir l’aplicació uniforme de la normativa europea.
 
Els criteris d’aplicació fan referència a aspectes tècnics de la normativa, i serveixen per concretar, per exemple, quines són les tècniques de cultiu i dels processos tèrmics que es poden utilitzar per a prevenir els danys als cultius causats per les plagues, les malalties i les herbes adventícies. En aquest sentit, se cita la desinfecció del sòl mitjançant la tècnica de la solarització i de la biofumigació, ambdues permeses en producció ecològica. Un altre dels criteris que s’estableix especifica que es permet la utilització de la tècnica in vitro per a la producció de material vegetatiu destinat a ser utilitzat en producció ecològica, sempre i quan no s’utilitzi cap producte no permès per la normativa específica de producció ecològica. I, d'altra banda, un altre criteri especifica quines són les races en perill d’abandó a Catalunya, que en determinades condicions es poden introduir a les granges ecològiques d’origen no ecològic.