INNOVACIÓ TECNOLÒGICA | 04/02/2013  RuralCat / CDTI

Nova línia de finançament de projectes d'innovació

Les ajudes concedides seran cofinançades amb una partida especial del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i consistiran en préstecs bonificats amb un tipus d'interès del 2%

El Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), organisme dependent del Ministeri d'Economia i Competitivitat, ha posat en marxa la Línia Directa d'Innovació, que té com a objectiu cofinançar, mitjançant préstecs bonificats amb un tipus d'interès del 2%, projectes empresarials que impliquin la incorporació i adaptació de tecnologies que suposin un avantatge competitiu per a les empreses, així com processos de millora de tecnologies i adaptació a nous mercats.

 
Tant les societats mercantils com les cooperatives, amb independència de la seva mida, es podran beneficiar d'aquests ajuts que concedeix el CDTI i que estaran cofinançats amb el Fons Tecnològic, una partida especial del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) dedicada a la promoció de la R + D + I empresarial a Espanya.
 
Els projectes que optin a aquesta Línia (la durada màxima no ha d'excedir els 18 mesos) han de tenir un pressupost mínim per finançar de 175.000 euros. Amb caràcter general, la cobertura financera podrà arribar fins al 85% del pressupost total que es pugui finançar de cada projecte.
 
A més, les empreses sol·licitants podran acollir-se a una bestreta del 25% amb un límit de fins a 300.000 euros, sobre l'ajuda concedida, sense exigència d'una garantia addicional, o fins a un 75% però, en aquest cas, se sol·licitaran garanties a les empreses. El finançament màxim per beneficiari i any es veurà condicionada a la normativa que estableix el règim de minimis de la Comissió Europea.
 
Es consideren inversions finançables: l'adquisició d'actius fixos nous (les inversions poden arribar al 100% del pressupost total sempre que la innovació suposi un salt tecnològic important per a la companyia), costos de personal, materials i consumibles, col·laboracions externes, despeses generals i costos d'auditoria.
 
Totes les inversions i despeses han de ser posteriors a la data de presentació de cada proposta.
 

Presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds per a l'obtenció d'aquests ajuts s'han d'emplenar a través de l'aplicació en línia de sol·licitud de projectes, accessible a través de la seu electrònica del CDTI.