PESCA | 04/02/2019  Ruralcat

Es constitueix la Taula de cogestió marítima "Litoral del Baix Empordà"

La Taula és un espai permanent de participació per debatre i concretar les mesures de gestió, ordenar conjuntament els diversos usos i activitats, i cooperar en la conservació d’aquest espai natural protegit de la xarxa Natura 2000 ubicat davant dels municipis de Palamós, Mont-ras, Palafrugell i Begur.

Foto de la constitució de la Taula de Cogestió marítima del Litoral del Baix Empordà (font: DARP)

Foto de la constitució de la Taula de Cogestió marítima del Litoral del Baix Empordà (font: DARP)

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Departament de Territori i Sostenibilitat van començar, a l'any 2017, un projecte de gestió participativa en l'àmbit marí de l'espai protegit “Litoral del Baix Empordà” per donar resposta a la voluntat del territori de millorar la gestió i ordenació dels usos i activitats i compatibilitzar-els amb la conservació del patrimoni natural.

La Taula de cogestió marítima del Litoral del Baix Empordà és un espai permanent de participació on es debaten i concreten propostes per conservar el patrimoni natural marí a través de la millora de la gestió i l'ordenació dels usos i activitats marítimes que s'hi desenvolupen. També vol aprofitar els beneficis que proporciona el desenvolupament sostenible de l'economia blava mitjançant una gestió coordinada dels usos i activitats marítimes que tenen lloc en aquest espai.

El seu àmbit geogràfic d'actuació és l'àmbit marí de l'espai protegit inclòs dins la Xarxa Natura 2000 Litoral del Baix Empordà (ES5120015). En aquest sentit, s'inclou l'espai marí protegit situat a la façana litoral dels municipis de Palamós, Mont-ran, Palafrugell i Begur.  Inclou també els àmbits marins dels espais del PEIN de Muntanyes de Begur i Castell Cap Roig, aquest darrer amb un Pla de Protecció aprovat l’any 2006.

Els objectius de la Taula són vetllar per la conservació i millora del patrimoni natural, cultural, i paisatgístic de l'àmbit, vetllar per la comptabilització dels usos i activitats socioeconòmiques que és desenvolupen en l'espai amb la conservació del seu patrimoni i facilitar la cooperació dels diferents actors que hi són representats.

La Taula està integrada inicialment per 76 entitats i organismes, permetrà per primera vegada, que l’Administració pública, la comunitat científica, els diferents usuaris i la societat civil facin propostes conjuntes.

Aquesta iniciativa s'emmarca en les recentment aprovades Estratègia de Patrimoni Natural i Biodiversitat de Catalunya i Estratègia Marítima de Catalunya, totes dues amb horitzó 2030, i coordinades per aconseguir la protecció dels ecosistemes marins i garantir els seus serveis a la societat.

Aquesta Taula està vinculada al Consell Català de Cogestió Marítima, l’organisme que ha de dur a terme la governança de l’Estratègia marítima de Catalunya, seguint un esquema de cogestió inspirat en els principis de democràcia horitzontal i de participació de tots els agents amb interessos en els diferents àmbits marítims.

Per donar suport a aquest espai permanent de participació s’ha creat un espai  web específic al Portal participa.gencat.cat on hi ha disponible tota la informació corresponent a la constitució i organització de la Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà.