RAMADERIA I AGRICULTURA | 14/02/2013  RuralCat/DAAM

Assignats 1,5 milions dels drets de la Reserva estatal

El DAAM comunicarà en els propers dies l'assignació de drets de la Reserva estatal de la campanya 2012 a 873 productors i farà el pagament corresponent al llarg de les properes setmanes

Cereals

Autora: Marta Montmany

Mitjançant aquesta assignació s’ha rebut a Catalunya un import total de 1.561.306 euros, que corresponen a 18.780 hectàrees. Hi destaca l’assignació a 142 nous joves agricultors incorporats a l’activitat agrària, per un total de 737.574,71 euros, i l’assignació d’ofici a 709 explotacions de boví de llet, per un import d’uns 769.888,14 euros
 
L’assignació de drets de pagament únic de la Reserva estatal té l’objecte de concedir drets i imports a les persones productores que, per trobar-se en determinades situacions especials, no en disposen per assignació directa o disposen de menys dels que els correspondria. És el cas de joves agricultors que realitzin la seva primera instal·lació en l'àmbit d'un programa de desenvolupament rural o de les explotacions que es trobin subjectes a programes de reestructuració o de desenvolupament relatius a algun tipus d'intervenció pública, concentracions parcel·làries i beneficiaris de drets de reserva de quota làctia i primes ramaderes.
 
Cal remarcar en aquesta assignació el cas de joves agricultors/ores que realitzin la seva primera instal·lació en l'àmbit d'un programa de desenvolupament rural. Per aquesta via s’ha assignat drets de la reserva a un total de 142 joves agricultors incorporats a l’activitat agrària, per un import global de 737.574’71 euros.
 
També cal destacar enguany l’assignació excepcional de drets de pagament únic a les explotacions del sector de boví de llet subjectes a un programa estatal de reestructuració, de forma que aquest col·lectiu ha estat el més gran en nombre de beneficiaris i imports. En aquest cas, s’ha assignat drets de la reserva estatal a 709 ramaders de boví de llet, per un import total de 769.888,14 euros.
 
La resta de l’assiganció es reparteix en el programa de reestructuració del sector lacti (709 beneficiaris i 769.888 euros) i programes d'intervenció o reestructuració de l'administració (22 beneficiaris i 53.843 euros).
 
Aquesta assignació s’ha efectuat d’ofici, d’acord amb el Reial Decret aprovat recentment pel Govern estatal. Cal dir que el Departament es va manifestar en contra del contingut i dels requisits del Reial Decret que preveu aquesta assignació, per considerar que aquesta actuació no beneficia les explotacions de boví més competitives i no té en compte el model associatiu, que recull explotacions amb més d’un professional agrari.