SANITAT VEGETAL | 14/02/2019  Ruralcat

El DARP publica el ‘Protocol de prevenció de Xylella fastidiosa a Catalunya’

Aquest protocol té l’objectiu de resumir en un document els procediments d’actuació per a la prevenció de l’entrada a Catalunya de la plaga i, si s’escaigués, evitar-ne la seva difusió, d’acord amb el marc general de prevenció i lluita contra organismes nocius de quarantena.

Xylella fastidiosa a la vinya

Xylella fastidiosa a la vinya

Aquest protocol ha estat elaborat pel Grup de treball creat en el sí del Comitè de Seguiment de la Xylella fastidiosa a Catalunya, format pel Departament d’Agricultura, l’IRTA, la Universitat de Girona (UdG), Unió de Pagesos (UP), Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), la Federació de Viveristes de Catalunya (FVC) i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC).

El document inclou un pla de comunicació que té com a finalitat inicial la informació a tots els agents rellevants de la Xylella fastidiosa sobre els riscos, les mesures preventives i les mesures que s’habilitarien en cas de detecció a Catalunya. Els principals destinataris són el sector productor de plantes vives, el sector de distribució i comercialització de plantes ornamentals, el sector agrari i forestal, les Administracions públiques i particulars.

El protocol contempla un Pla de vigilància i control destinat a les zones de risc com són els productors i comerciants de plantes hoste, les grans superfícies i distribuïdors de planta, els camps forestals i de conreu. També estan previstes actuacions de prospeccions situades a l’entorn dels llocs de risc i sobre insectes vectors, el seguiment dels avisos de particulars, preses de mostres i l’enviament al laboratori.

D’altra banda, el DARP mantindrà actualitzada la informació sobre les dades de plantes hostes importades de tercers països que hagin entrat via Punts d’Inspecció en Frontera (PIF) catalans o importades per empreses catalanes que hagin entrat via PIFs espanyols, fent esment a les espècies vegetals, país d’origen i empresa importadora.

A més, l’IRTA, en base als seus resultats previs, estudiarà els aspectes els mecanismes de transmissió del bacteri, els insectes vectors i el cicle patològic del bacteri per tal d’establir estratègies de control integrat que permetin optimitzar l’eradicació i contenció dels possibles brots de la malaltia, i que, en cas d’implantació, puguin minimitzar la dispersió i els danys de l’epidèmia.

El protocol també especifica les mesures i actuacions en cas de detecció de la plaga a Catalunya. Per últim, s’annexen diversos documents d’interès pel sector com les condicions que han de complir els vegetals hostes per circular per la UE així com els vegetals especificats per circular tan dins com fora de las zones demarcades, els productes fitosanitaris que tenen usos autoritzats i el quadre de les mides mínimes de mostra.

La Xylella fastidiosa és un bacteri que pot causar danys greus en una gran diversitat de plantes cultivades, ornamentals i silvestres. Pot tenir més de 300 plantes hostes i es transmet per material vegetal de plantació i d'una planta a l'altra per insectes vectors.

La plaga pot afectar cultius de gran importància econòmica com la vinya, l'olivera, els cítrics i els ametllers. Colonitza el xilema, obtura els vasos conductors el que provoca l'assecament de fulles i branques, i finalment la mort de la planta.