PORCÍ | 04/03/2013  IRTA

La regleta ZP permetrà la classificació manual de les canals de porcí en escorxadors de baix volum de sacrifici

Els investigadors de l'IRTA han desenvolupat una regleta que permet obtenir ràpidament el percentatge de magre en la mateixa línia de sacrifici

Font: IRTA

Font: IRTA

La classificació de canals porcines és d’obligat compliment a la UE per a tots els escorxadors que sacrifiquin més de 200 animals a la setmana, com a mitjana anual (UE 1234/2007). Aquests escorxadors tenen la possibilitat d’utilitzar diferents equips i mètodes per la classificació de canals, entre els quals hi ha el mètode ZP. Els escorxadors que sacrifiquen menys de 200 animals a la setmana no estan obligats a classificar les canals, malgrat que si volen, poden fer-ho.

El mètode ZP està dirigit als escorxadors amb poc volum de sacrifici i està regulat per una Decisió Europea (2012/384/UE). Aquesta, marca els límits d’utilització del mètode que, en aquest cas, és per a escorxadors que sacrifiquin fins a 500 animals a la setmana i en els que la velocitat de la cadena és, com a màxim, de 40 canals per hora. 

Per els escorxadors que sacrifiquen poc volum però que tenen l’obligació de classificar, l’ús d’equips automàtics suposa, en moltes ocasions, un repte econòmic i logístic. Per aquests motius, era necessari posar a disposició d’aquests un mètode de classificació de canals porcines, fàcil, econòmic i adequat a la seva capacitat. 
 
La legislació comunitària actual i vigent a Espanya, Decisions de la Comissió (2009/11/UE) i (2012/384/UE), a més a més dels mètodes autoritzats amb els aparells Fat-O-Meat’er (FOM), Autofom, Ultrafom 300, VCS2000, FOM II i Autofom III, també autoritza el “mètode manual ZP”.  
 
El mètode de classificació de canals ZP (Zwei-Puncte-Messverfahren o mètode de medició dels dos punts), es basa en la mesura d’un gruix de múscul (M-ZP) i un de greix (F-ZP) en la zona del pernil. Per a aplicar-lo es pot utilitzar una regleta graduada normal, mesurant la canal i introduint el valor de les mesures obtingudes (F-ZP i M-ZP) a la fórmula oficial per tal de determinar el tant per cent de magre de la canal: % magre de la canal = 59,89- (0,821*F-ZP+ 0,157*M-ZP). Això comporta la realització de càlculs que, sovint, són difícils de realitzar en la mateixa línia de sacrifici, cal anotar-ho en un paper i passar-ho a un full de càlcul, per realitzar els corresponents càlculs. 
 
Així, per facilitar aquesta feina i dins del Conveni de col·laboració que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), concretament la Subdirección General de Productos Ganaderos, té amb l’IRTA en el tema de la Classificació de Canals Porcines i Bovines, els investigadors de l’IRTA han desenvolupat una regleta ZP que permet la implementació del mètode ZP de forma ràpida i pràctica. Seguint la metodologia utilitzada a França, l’IRTA ha desenvolupat la regleta ZP adaptant-la a la cabana porcina espanyola seguint la fórmula publicada a la Decisió 2012/384 UE de 12 de Juliol de 2012.
 
La principal innovació de la regleta és que, realitzant les dues mesures, permet obtenir directament el percentatge de magre de la canal en la mateixa línia de sacrifici. Aquesta ràpida determinació del percentatge de magre permet marcar-lo sobre la canal instants després de mesurar-lo i sense la necessitat de realitzar cap càlcul addicional. 
 
Paral·lelament al desenvolupament de la regleta, els investigadors de l’IRTA han confeccionat un manual pràctic i unes fitxes tècniques per tal de facilitar la implementació del mètode ZP en els escorxadors. Aquests manuals i fitxes serveixen tant per a la medició emprant la regleta graduada com la regleta ZP.
 
La regleta ZP, així com el manual i les fitxes tècniques es distribuiran de forma gratuïta a tots aquells escorxadors que compleixin els requisits i que ho demanin a les delegacions corresponents de les seves Comunitats Autònomes. La distribució de les regletes ZP es farà a través de l’IRTA de Monells.