AJUTS | 26/02/2019  Ruralcat

Convocats els ajuts a la cooperació per al subministrament sostenible de biomassa

El Ministeri d'Agricultura, a través del Fons Espanyol de Garantia Agrària, ha convocat aquests ajuts en el marc del Programa Nacional de Desenvolupament Rural 2014-2020. Els ajuts van destinats a la producció d’energia en la transformació de productes agroalimentaris.

El pressupost total per a aquests ajuts és de 240.000 euros per al 2019

El pressupost total per a aquests ajuts és de 240.000 euros per al 2019

L'objecte d'aquestes subvencions és el suport financer a projectes de cooperació per al subministrament sostenible de biomassa entre agents que la reben o la proveeixen, destinats a la producció d'energia en la transformació de productes agroalimentaris, en el marc del Programa Nacional de Desenvolupament Rural 2014-2020, finançat pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Així mateix, aquestes pràctiques tindran com a objectiu final del projecte de cooperació la recerca d'un ús més eficient de l'energia en la transformació dels productes agroalimentaris per part dels participants. 

Podrà accedir a aquestes ajudes l’agrupació supra autonòmica que es constitueixi per la realització d’un projecte de cooperació, que haurà d’estar integrada per almenys dues de les següents figures amb instal·lacions industrials en dues comunitats autònomes vinculades a l’àmbit agroalimentari: una entitat associativa prioritària, una pime o una altra persona física o jurídica. També podran accedir a aquests ajuts les agrupacions d'interès econòmic descrites en la Llei 12/1991, de 29 d'abril, d'agrupacions d'interès econòmic, compostes per almenys dues de les figures anteriors i que posseeixin el citat caràcter supra autonòmic. 

El pressupost total per a aquests ajuts és de 240.000 euros per al 2019.  Es podran subvencionar el 100% de les despeses, com a costos de posada en marxa i funcionament de les activitats de cooperació, amb un límit màxim per projecte de cooperació de 60.000 euros.