PROGRAMES COMISSIÓ EUROPEA | 06/04/2010  DAR

Catalunya supera la mitjana europea al Programa de Desenvolupament Rural

El nivell d'execució del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya supera la mitjana europea en quatre punts. El ritme més elevat es registra en la millora de la competitivitat dels recursos agrícoles i forestals, situant-se a 20 punts de diferència.

paissatgerural040610 cont

 

El FEADER executat a Catalunya es situa en un 25,42 per cent del total programat pel període 2007-2013, mentre que la mitjana d’execució global a la Unió Europea sobre totes les mesures d’aplicació a tots els Estats membres es situa en un 20,92 per cent. Per tant, en els tres anys d’aplicació del període de programació, el PDR català porta una ritme d’execució superior en quatre punts respecte al nivell d’execució europeu.
 
Cal tenir present que la Comissió Europea va aprovar el PDR català el 15 de febrer de 2008, i tot i aquest endarreriment, el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural manté un bon ritme d’execució financera tal com apunten les dades proporcionades fins ara. El nou PDR 2007-2013 preveu destinar un total de 1.016 milions d'euros al sector agroalimentari català.
 
Aquest programa té com a finalitat modernitzar l'estructura agrària, adaptar les produccions al mercat i fomentar que el valor afegit dels productes agroalimentaris beneficiï als agricultors. Al mateix temps, el programa també assegura una producció sana i de qualitat, manté la competitivitat de les produccions agroalimentàries optimitzant l'autorització de recursos i la incorporació de nova tecnologia.
 

Els quatre eixos del PDR

 
L’eix 1 està relacionat amb la millora de la competitivitat de recursos agrícoles i forestals i és el que manté el ritme d’execució més elevat. De fet, la diferència entre Catalunya i la mitjana europea és de 19,4 punts.
 
El nivell d’execució de l’eix 2, que té a veure amb la millora del medi ambient i l’entorn rural, ha augmentat progressivament. Durant l’any 2008, es varen realitzar els pagaments corresponents a les convocatòries 2007 i 2008 per un import total de més de 46 milions euros (uns 23 milions d'euros anuals). En canvi, durant l’anualitat 2009, la despesa assolida ja arriba a 35,7 milions, cosa que suposa un 53 per cent més en relació a la despesa realitzada a les anualitats anteriors.
 
Pel que fa a l’execució de l'eix 3, vinculat a la qualitat de vida de les zones rurals i la diversificació de l’economia rural es situa pràcticament 6,6 punts per sobre de la Unió Europea.
 
En el cas de l'eix 4, referent a l’aplicació de la metodologia Leader, durant l’anualitat 2009 es varen signar els convenis entre el DAR i els Grups d’Acció local (GAL), encarregats de la dinamització dels territoris Leader, així com la gestió d’alguna fase de les mesures que el composen. Per aquesta anualitat es va publicar la primera ordre de convocatòria, per la qual s’han resolt 194 projectes, per un import de 7,7 milions d’euros. En aquest sentit, durant els propers anys es posarà de manifest la tasca realitzada per aquests grups locals i el nivell d’execució s’equipararà a la de la resta del programa.