REG | 19/03/2019  Ruralcat

Valoració de la campanya de reg 2018

Cada any, a l’inici de la campanya de reg, cal fer una valoració de la campanya anterior per constatar que en el nostre país estem sotmesos a una gran variabilitat meteorològica interanual i intraanual. Aquest fet complica la programació de reg i fa que sigui poc recomanable la utilització d’un calendari de reg a partir de dades mitjanes.

Per analitzar la campanya de reg de l’any 2018, i com ja hem anat fent els anys anteriors, hem comparat 10 estacions pertanyents a la Xarxa Agrometeorològica de Catalunya (XAC) del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) representatives de les principals zones de regadiu de Catalunya. Aquestes estacions són Aitona (Segrià), Albesa (Noguera), el Poal (Pla d’Urgell), Aldover (Baix Ebre), Alcanar (Montsià), Batea (Terra Alta), Constantí (Tarragonès), Cabrils (Maresme), la Tallada d’Empordà (Baix Empordà) i Cassà de la Selva (Gironès).  

L’objectiu d’aquest tipus d’anàlisi és observar la variabilitat climàtica que trobem quan comparem un any concret amb la mitjana d’una estació agroclimàtica de referència. Primerament, per mostrar el comportament de la passada campanya de regs, es proporcionen els valors de precipitació i evapotranspiració de referència (ETo) dividits en dues parts. Una primera part correspon a la primavera (mesos de març a juny, figura 1); la segona correspon a l’estiu (mesos de juliol a setembre, figura 2). D’aquesta manera, podrem analitzar quina variabilitat mostren aquestes variables climàtiques, ETo i Precipitació, que són la base del càlcul de les necessitats de reg dels cultius. Per a aquesta anàlisi, s’utilitzen mitjanes mensuals per fer-la més fàcil i senzilla, però cal dir que, sobretot en el cas de la precipitació, caldria quasi fer una anàlisi setmanal per avaluar-ne la influència en les necessitats de reg del cultiu.

Tal com es pot observar en la figura 1, hi va haver en 7 de les 10 estacions observades més ETo (mm) que l’any mitjà. Això podria ser conseqüència de temperatures més elevades, però no solament, ja que en el càlcul de l’ETo es tenen en compte moltes altres variables com, per exemple, la radicació solar, el vent, etc. En relació amb la precipitació acumulada en aquests mesos, observem que en 6 estacions de les 10 estacions hi ha hagut més precipitació que l’any mitjà (Aitona, Albesa, Alcanar, Cabrils, Cassà de la Selva, el Poal  i la Tallada). En la resta d’estacions, s’observa una menor precipitació que l’any mitjà. En algunes estacions que ha coincidit  una major ETo i una menor precipitació suposa un increment de necessitats de reg en alguns cultius respecte de l’any mitjà. 

                    

Si observem la figura 2, els valors d’ETo dels mesos d’estiu les estacions climàtiques presenten una ETo menys elevada o molt lleugerament elevada que l’any mitjà. Pel que fa a la precipitació acumulada durant aquest període és molt durant aquests mesos (juliol-octubre) que en relació amb l’any mitjà en totes les estacions agroclimàtiques a excepció d’Aldover que és lleugerament superior. 

                       

S’observa, en la Figura 3, que si tan sols es mostra el mes de juliol agost, hi ha ETo més elevades però a diferència d’altres anys no hi ha hagut de forma generalitzada menys precipitació en relació a l’any mig, potser a les estacions de la zona de Lleida s’observa menys precipitació. Aquesta situació ha comportat en aquestes zones de les estacions de Lleida (Aitona, Albesa i El Poal) que els cultius d’estiu típics de les nostres zones, com per exemple el panís, hagin necessitat més aportació d’aigua de reg que en altres anys.

                   

Si observem la comparació de l’any 2017 en relació amb un any mitjà per estacions agroclimàtiques, podem observar en la figura 4 valors més elevats d’ETo aquest any 2018 en relació amb les mitjanes climàtiques de les estacions de referència. La precipitació és major en totes les estacions. Per tant, podem afirmar que ha estat un any amb més o igual ETo i més precipitacions que l’any mitjà.

                  

Figura 4. Precipitació i ETo acumulades des de l’1 de gener fins al 31 de desembre d’un any mitjà i de l’any 2018 (font: elaboració pròpia a partir de dades del SMC)

En la comparativa de l’any 2018 en relació a l’any mig no és un any d’un patró únic, hi hagut variabilitat anual entre estacions i s’han registrat més precipitació però desiguals en les diferents estacions agroclimàtiques. S’observa un 38% més de precipitació de mitjana en les 10 estacions agroclimàtiques, alguna tan sols és un 11% més de precipitació (Batea) i d’altres un 60% (Constanti). En relació a l’ETo s’observa que aquest major ETo a nivell de mitges de les 10 estacions representa un 7%, valor més moderat que en el cas de la precipitació.

Eina de recomanacions de reg: una ajuda per programar el reg

Tal com hem observat en l’apartat anterior, som en un clima mediterrani amb molta variabilitat sobretot en la distribució de les pluges. Per aquest motiu, un calendari fix no és l’opció més adequada en la millora de l’eficiència en el reg, ja que s’observen diferències importants en períodes concrets com ara primavera i estiu. Per aquest motiu, és aconsellable una programació setmanal del reg, que és fàcilment realitzable gràcies a l’existència de l’Eina de recomanacions de reg de Ruralcat.

L’Eina de recomanacions de reg es troba disponible per a tots els usuaris des de l’any 2005 a Ruralcat. Després de 13 anys, l’increment d’usuaris ha estat espectacular: dels 197 inicials als 1.462 que hi ha actualment inscrits a l’Eina (figura 7). Aquestes xifres animen a continuar actualitzant i gestionant l’Eina, ja que és una eina dinàmica que es va coneixent en el territori i va guanyant acceptació i confiança. 

                      

Autor: Maite Sisquella (Oficina del Regant del DARP)