GRUPS OPERATIUS | 15/03/2019  Ruralcat

L’EIP-AGRI inclou tres projectes de Grups Operatius de Catalunya al catàleg europeu de projectes innovadors

La Xarxa Europea per a la Innovació en el sector agroalimentari (EIP-AGRI) ha publicat recentment un catàleg de projectes innovadors que han estat presentats en diferents esdeveniments que aquesta xarxa ha organitzat en els darrers anys.

Ceptòmetre, aparell per fer mesures de la fracció
de radiació interceptada de la vinya (font: Programa Ús eficient de l’aigua de l’IRTA)

Ceptòmetre, aparell per fer mesures de la fracció de radiació interceptada de la vinya (font: Programa Ús eficient de l’aigua de l’IRTA)

La recerca i la innovació són uns dels elements centrals de l’Estratègia europea de creixement i ocupació (Europa 2020) i de la seva iniciativa emblemàtica “Unió per la Innovació”, que té per objectiu garantir que les idees innovadores esdevinguin productes i serveis generadors de creixement i ocupació

La “Unió per la Innovació” recolza el model interactiu d’innovació amb actuacions orientades a resoldre problemes concrets i desenvolupades conjuntament per grups de persones que aglutinen tipus de coneixements diferents i complementaris (per exemple, científic i aplicat/pràctic). La Xarxa Europea per a la Innovació en el sector agroalimentari (EIP-AGRI) treballa sobre aquest model d’innovació interactiva i potencia un dels principals instruments de la Política de Desenvolupament Rural (PDR) per assolir-lo: els Grups Operatius.

Els Grups Operatius (finançats a Catalunya per la mesura de Cooperació per a la innovació del PDR) són grups de persones que treballen conjuntament en un projecte d’innovació per mirar de resoldre un problema concret. La mesura de Cooperació dóna recolzament econòmic tant a la creació i definició del projecte d’un Grup Operatiu (ajut al plantejament i redacció de projectes innovadors) com a la realització del projecte d’un Grup Operatiu (ajut a la realització de projectes pilot innovadors). Des de la primera convocatòria d’aquesta mesura l’any 2015, s’han aprovat un total de 124 projectes amb un pressupost total de 17,6 milions d’euros.

Tres d’aquests Grups Operatius han estat inclosos en el catàleg europeu de projectes innovadors publicat recentment per l’EIP-AGRI. En concret es tracta dels projectes:

Podeu consultar el catàleg complet al següent enllaç: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eip-agri_innovative_projects_catalogue_2019_en_web.pdf

Per consultar els resultats d’aquests i altres projectes impulsats a Catalunya en el marc de la mesura de Cooperació per a la innovació: https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/pritac/espai/cercador-grups-operatius