GRUPS OPERATIUS | 02/04/2019  Ruralcat

Un estudi permet optimitzar l’alimentació i la qualitat de la carn de porcí d’engreix

El projecte “Optimització de l'engreix de porcí: alimentació i qualitat del producte”, finançat a través de l’operació 16.01.01 de cooperació per a la innovació del PDR de Catalunya 2014-2020, ha estat liderat pel Grup Geopork i coordinat per l’IRTA, amb la participació de les empreses Baró Germans, Batallé, UPB Genetic World i l’Associació Catalana de Criadors de Bestiar Porcí Selecte.

Mesura de pH i temperatura de canals de porc (font: IRTA)

Mesura de pH i temperatura de canals de porc (font: IRTA)

Els rendiments dels porcs d'engreix que es produeixen a Catalunya evolucionen, implicant canvis en els seus requeriments nutricionals. Per això, quatre empreses catalanes de selecció porcina: Grup Geopork, Baró Germans, Batallé i UPB Genetic World van decidir portar a terme el projecte innovador “Optimització de l'engreix de porcí: alimentació i qualitat del producte”, en el qual s'ha abordat la caracterització directa dels encreuaments produïts amb les línies pures que seleccionen. 

Les dades obtingudes amb el dispositiu experimental han permès modelitzar el creixement, deposició proteica i el consum, per poder calcular requeriments nutritius específics per encreuament i sexe. Aquest treball s’ha portat a terme amb encreuaments orientats cap a obtenir canals amb un alt percentatge de magre, però també amb genotipus alternatius per a produir carn de qualitat diferenciada. 

El projecte ha constat del desenvolupament de nous models de creixement, deposició de proteïna i de consum dels encreuaments actualment criats a Catalunya per poder aplicar una alimentació ajustada al potencial de tipus de porc. També ha comptat amb l’estudi del rendiment a la última fase d’engreix per determinar el pes òptim del sacrifici per cadascun dels tipus genètics analitzats així com de la qualitat de la carn dels actuals encreuaments orientats a la producció de canals amb un alt percentatge de magre. Per últim, s’han valorat dietes i encreuaments, utilitzant noves genètiques alternatives amb un elevat contingut de greix intramuscular, com a opcions per a la producció de carn de porc diferenciada. 

Durant l’estudi s’ha gestionat la producció de sis lots de garrins, quatre de tipus "magre" i dos amb major percentatge de greix intramuscular, que s’han avaluat posteriorment en el  Centre d'Avaluació del Porcí de l'IRTA. S’ha controlat l'evolució de la ingesta, el pes i la composició corporal dels animals de cada grup. Seguidament, es va procedir al sacrifici dels sis lots a escorxador comercial i a la mesura de les característiques de qualitat de canal, de la carn i  a la presa de mostres. Així mateix, també s’ha analitzat la quantitat i composició del greix intramuscular dels encreuaments alternatius, que tenen com a objectiu la producció de carn de qualitat diferenciada.  

Amb la metodologia proposada ha estat possible calcular els models, per encreuament i sexe, que fan falta per alimentar d’una manera més ajustada els diferents encreuaments de bestiar porcí. L’estudi ha permès detectar també un important efecte de la data de sacrifici sobre la qualitat de la carn dels porcs pertanyents als encreuaments orientats cap a la producció de porcs magres. Així mateix, s’ha constatat que la combinació de les actuals genètiques amb una dieta i maneig adequats, dóna la possibilitat d’obtenir un producte realment diferent, adaptat a mercats de proximitat. Aquesta especialització pot compensar el sobre cost que normalment tenen aquestes produccions.

Aquest projecte s’emmarca en l’operació 16.01.01 de cooperació per a la innovació del PDR de Catalunya 2014-2020 amb un pressupost de 277.421,41€ que ha estat finançat a través de la Unió Europea, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i fons propis.

Un Grup Operatiu és un partenariat en què els seus membres comparteixen interessos comuns entorn a un projecte d’innovació específic i de caràcter pràctic vinculat al sector agroalimentari. Els Grups Operatius poden rebre finançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) per a la constitució i redacció del projecte comú o bé per a l’execució d’un projecte pilot innovador.