RAMADERIA | 09/05/2013  RuralCat/DAAM

La CE tanca el procediment d'infracció sobre protecció dels animals en escorxadors

El pla d'acció estratègic d'escorxadors d'èquids i petits remugants impulsat pel DAAM i la revisió dels procediments de control oficial han estat claus per al tancament del procediment

La Comissió Europea ha decidit, amb data 25/4/2013, realitzar el tancament d’un procediment d’infracció contra l’Estat espanyol sobre l’incompliment d’una Directiva i un Reglament comunitaris relatius a la protecció dels animals en el moment del seu sacrifici, i sobre els controls oficials efectuats per garantir la verificació del compliment de la normativa sobre salut i benestar animal.

 
En l’àmbit de Catalunya, l’anul·lació d’aquest procediment d’infracció és fruit de les mesures adoptades per la Generalitat per tal de solucionar els problemes detectats per la Comissió Europea en una primera inspecció realitzada entre setembre i octubre de 2010.
 
En el tancament d’aquest procediment s’han  tingut també en compte les al·legacions de la Generalitat relatives al pla d’acció estratègic d’escorxadors d’èquids i petits remugants, la revisió dels procediments de control oficial i l’aplicació del nou procediment de verificació dels controls oficials, dels mètodes de sacrifici emprats en determinats escorxadors i dels expedients sancionadors incoats.
 
El conseller d'Agricultura, Ramadria, Pesca, Alimentacio i Medi Natural ha valorat molt positivament la decisió de la Comissió Europea i especialment l'esforç de corresponsabilització realitzat des del sector amb el suport de l'Administració catalana per “millorar els procediments i adequar-los a les exigències de benestar animal i de protecció dels animals”.
 
Després d’un procés iniciat l’any 2002, en data de 29/9/11 la Comissió Europea va adoptar un dictamen en el qual es considerava que no es garantia de forma continuada el compliment dels articles  5 i 6 de la Directiva 93/119/CE, relativa a la protecció dels animals en el moment del seu sacrifici i, contràriament al previst als articles 8, 54 i 55 del Reglament (CE) 882/2004, no es verificava l’eficàcia dels controls oficials, no es prenien mesures correctores en cas d’infraccions de les normes i no s’imposaven sancions eficaces en cas d’infraccions del compliment de les normes de protecció dels animals en el moment del seu sacrifici.
 
Aquets dictamen es va adoptar després de la primera inspecció de l’Oficina Alimentària i Veterinària (OAV), realitzada a Espanya del 21/9/10 a l’1/10/10. En resposta a les constatacions de l’OAV, Madrid va presentar un Pla estratègic de benestar animal. En aquest Pla, Catalunya es comprometia essencialment a revisar els protocols d’inspecció en matèria de benestar animal i el procediment de verificació dels controls oficials en escorxadors, i a impulsar un pla de formació de personal d’escorxadors abans del 30/10/11.
 
Posteriorment a la resposta al dictamen donada per Espanya, que s’acompanyava, entre d’altres, de la resposta de la Generalitat de Catalunya de 14/11/11, l’OAV va realitzar una segona inspecció a Catalunya i Múrcia, del 23/1/12 al 4/2/12, que tenia per missió fer el seguiment de l’anterior inspecció i la comprovació de les mesures adoptades per l’Estat i per les comunitats autònomes a visitar.
 
En data 3/2/12 va tenir lloc a Madrid una reunió amb assistència de l’equip inspector a l’OAV i representants de l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició i de les comunitats autònomes, amb  l’objectiu d’exposar les conclusions provisionals de la missió inspectora. Aquestes conclusions, una vegada considerades  definitives, han portat a la Comissió, amb data 25 d’abril, a decidir el tancament d’aquest procediment d’infracció. Aquest tancament apareix publicat a la pàgina web de la Comissió Europea.