TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA | 26/04/2019  Ruralcat

L’IRTA presenta el protocol per a la utilització del model de creixement de fruits o mètode Greene

Aquest model permet optimitzar l’aclarida química en pomera i es basa en conèixer el rati de creixement dels fruits per tal de predir el percentatge d’abscisió d’aquests.

Mesura del calibre del fruit per el mètode Greene

Mesura del calibre del fruit per el mètode Greene

L’aclarida és un procés clau en l’itinerari de producció de pomes, ja que estan en joc la qualitat de la fruita, l’estabilitat de producció i els resultats econòmics de la plantació. Els passats dies 27 de març i 3 i 10 d’abril es va celebrar a La Tallada d’Empordà el seminari tècnic “Eines d’ajuda a la decisió per l’aclarida química de la pomera", que forma part de l’activitat de demostració que porta el mateix nom.

En aquesta activitat es demostra la utilitat de diferents eines de suport a la decisió per decidir l’estratègia d’aclarida química en pomera. L’activitat demostrativa inclou, per un costat, la demostració sobre com la utilització de diferents eines de suport a la decisió millora l’eficàcia de les estratègies d’aclarida química en pomera en comparació al sistema actual de presa de decisions. Per altre costat, l’activitat inclou també l’elaboració d’una Guia Pràctica d’utilització d’aquestes eines de suport a la decisió per a ús de tècnics assessors.

El projecte conclou que l’adopció del mètode Greene o model de creixement de fruits permet optimitzar l’aclarida química en pomera. El model determina que els fruits que poden mantenir una alta taxa de creixement continuada són retinguts a l’arbre mentre que els fruits que creixen menys d’un 50% respecte els que creixen més cauran. D’aquesta forma, qualsevol causa que redueixi el rati de creixement incrementarà l’abscisió dels fruits i així es pot saber el nombre final de fruits que quedaran a l’arbre després d’aplicar l’aclaridor químic.

La metodologia passa per comptar el nombre total de corimbes en cinc arbres representatius i marcar 15 corimbes en els arbres. S’aconsella seleccionar corimbes representatius perquè el model sigui el més acurat possible. Després caldrà mesurar el diàmetre dels fruits entre els 4-3 i 6-7 dies després de l’aplicació i, per últim, introduir els resultats en un full de càlcul.

Aquest seminari s’emmarca a l’activitat de demostració “Eines d’ajut a la detecció de l’aclarida química en pomera”, operació 01.02.01 del PDR de Catalunya 2014-2020.